Skip to main content
CymraegIn this
section

Ar y dudalen hon

Pwyntiau allweddol

  • Dylech adolygu eich cynllun naill ai’n ffurfiol neu’n anffurfiol.
  • Meddyliwch a yw’r cynllun yn dal yn addas i chi a’ch staff.

Adolygu cynllun DC

Y ffordd orau o adolygu ansawdd cynllun pensiwn presennol â chyfraniadau diffiniedig (DC) yw siarad â’r ymddiriedolwyr neu ddarparwr y cynllun. Dylech ofyn iddyn nhw a yw’n cydymffurfio â’r safonau llywodraethu a rheolaethau taliad gofynnol. Hefyd gallwch chi ofyn am weld datganiad blynyddol cadeirydd y cynllun, a fydd yn datgelu i ba raddau mae’n diwallu’r safonau gofynnol.

Os oes angen ichi ddewis cynllun newydd a bod gennych ddiddordeb mewn cynnal asesiad manylach o ansawdd y cynlluniau a gynigir gan ddarparwyr, ewch i beth i chwilio amdano mewn cynllun pensiwn.

Gallwch ganfod darparwyr cynlluniau pensiwn mewn sawl ffordd, gan gynnwys defnyddio cynghorydd. Dylech ofyn rhai cwestiynau allweddol i ddarparwyr i’ch helpu i wirio bod eu cynllun yn diwallu’r ddeddfwriaeth gofrestru awtomatig a’i fod o ansawdd dda. I gael rhagor o wybodaeth ewch i ddewis cynllun pensiwn.

Er nad yw’n ofyniad cyfreithiol ar gyfer cyflogwyr, efallai byddwch am ystyried trefnu monitro’r cynllun er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei redeg yn dda. Gweler ein canllaw ar fonitro eich cynllun pensiwn:

Cynlluniau DB

Ychydig iawn o gyflogwyr y mae disgwyl iddynt ddefnyddio cynlluniau buddion diffiniedig (DB) ar gyfer cofrestru awtomatig. Fodd bynnag, os oes gennych chi gynllun DB cyfredol yr hoffech ei ddefnyddio i’r diben hwn, dylech weithio gyda’r ymddiriedolwyr i sicrhau bod y cynllun yn bodloni rheolau cofrestru awtomatig ac yn dal yn addas i chi a’ch staff.

Canllaw manwl

Mae ein canllaw manwl wedi ei anelu at gynghorwyr proffesiynol a chyflogwyr sydd â gweithwyr proffesiynol mewnol.

Cynnwys perthnasol

  • Cau cynllun
    Fel cyflogwr, mae angen i chi sicrhau eich bod yn darparu’r ymddiriedolwyr â’r wybodaeth briodol i sicrhau proses derfynu esmwyth.
home.cymraeg.rheoli_cynllun.adolygu_cynllun.page