Skip to main content
CymraegIn this
section

On this page

Pwyntiau allweddol

  • Os ydych chi'n ystyried cau cynllun pensiwn naill ai i aelodau newydd neu i groniadau’r dyfodol, dylech drafod hyn gyda’r ymddiriedolwyr neu reolwyr eich cynllun pensiwn i ddeall unrhyw newidiadau allai fod yn ofynnol i weithred yr ymddiriedolaeth a rheolau’r cynllun i weithredu’r newid hwn ac, os yn berthnasol, gynnal ymgynghoriad ag aelodau’r cynllun a effeithir.
  • Os ydych chi’n dirwyn cynllun budd diffiniedig (DB) i ben, mae angen i chi ddeall beth yw’r goblygiadau ac a fydd dyled dan adran 75 y Ddeddf Pensiynau 1995 (dyled adran 75) yn daladwy.

Cau cynllun i aelodau newydd neu groniadau'r dyfodol

Os ydych chi’n ystyried cau eich cynllun i aelodau newydd, neu i groniadau pensiwn pellach, p’un a yw'n gynllun DB neu gyfraniad diffiniedig (DC), dylid trafod y rhain gyda’r ymddiriedolwyr neu reolwyr eich cynllun pensiwn.

Efallai y bydd gweithred ymddiriedolaeth y cynllun angen ei addasu i weithredu’r newid hwn ac, yn ddibynnol ar faint o gyflogeion sydd gennych chi, fel y cyflogwr efallai y bydd hefyd angen i chi ymgynghori â chyflogeion a effeithir cyn gwneud y newidiadau hyn gan y’u hystyrir i fod yn ‘newidiadau a restrir’ dan y rheoliadau perthnasol.

Sefydlir dyletswydd y cyflogwr i ymgynghori yn adrannau 259-261 y Ddeddf Pensiynau 2004, y Rheoliadau Cynlluniau Pensiwn Galwedigaethol a Phersonol (Ymgynghoriad gan Gyflogwyr ac Addasiad Amrywiol) fel y’i diwygiwyd, a’r Rheoliadau Cynlluniau Pensiwn Galwedigaethol (Ymgynghoriad gan Gyflogwyr) (Addasiad ar gyfer Cynlluniau Amlgyflogwr) 2006.

Am wybodaeth fanylach ynghylch y rheoliadau a chydymffurfiad â nhw, cyfeiriwch at ganllaw yr Adran Waith a Phensiynau (DWP) ar wefan yr Archifau Cenedlaethol.

Dirwyn cynllun i ben

May wind up a pension scheme at be a complicated process that varies from scheme to scheme.

If you are considering wind up the pension plan ends, you should discuss this with the trustees or managers of the scheme, which is responsible for informing the Pensions Regulator of discontinued and ensure that it is achieved in a manner methodical.

For more information, see our regulatory discontinued (Fersiwn Saesneg yn unig).

In the case of multi-employer pension plan, it may be a trust deed and rules of the scheme provides for discontinued part when an employer leaves the plan, and it may be necessary to determine the impact of this legal advice, particularly if you have a DB plan .

For DB plan, one of the implications stimulate discontinued is that it could lead to the need to pay a debt of section 75 by the employer or employers if a deficit in the scheme. In general, the amount of the section 75 debt will cost the plan to purchase annuities to ensure members' benefits in full. After a project initially discontinued, it usually requires the trustees to ensure that section 75 debts have been calculated and try collecting these debts.

Gweler cynnwys perthnasol

home.cymraeg.rheoli_cynllun.cau_cynllun.page