Skip to main content
CymraegIn this
section

Help gyda’ch pryderon

Mae rhywun wedi cysylltu â fi ynghylch rhyddhau fy mhensiwn yn gynnar

Os ydych yn credu eich bod wedi eich targedu gan sgam pensiwn (a elwir hefyd yn ‘rhyddhau pensiwn yn gynnar', 'datgloi pensiwn', 'benthyciadau pensiwn' neu 'dwyll rhyddhau pensiwn') dylech gysylltu ag Action Fraud ar 0300 123 2040.

Am wybodaeth bellach gweler diogelu eich hunan rhag sgamiau pensiwn.

Nid oes taliadau wedi eu gwneud i'm cynllun pensiwn gweithle

Os nad yw’ch cyflogwr wedi talu’r cyfraniadau i’ch cynllun pensiwn gweithle mae fod gwneud, neu os nad yw wedi rhoi’r cyfraniad a dynnwyd o’r cyflog i’ch cynllun pensiwn gweithle, medrwch adrodd hyn wrthym ni trwy ddefnyddio’r ffurflen ar-lein briodol.

Pam ydw i wedi fy ymrestru mewn cynllun pensiwn?

Mae’r gyfraith yn disgwyl i bob cyflogwr ymrestru rhai aelodau o staff yn awtomatig i gynllun pensiwn ac i dalu cyfraniadau. Rhaid hefyd i gyflogwyr dynnu cyfraniadau pensiwn staff o’u cyflogau. Rhwng 2012 a 2018 bydd y gofynion hyn yn berthnasol i bob cyflogwr.

Os ydych wedi cael ei ymrestru yn awtomatig a chithau yn dewis eithrio yna dylech siarad gyda’r cynllun pensiwn neu eich cyflogwr a ddylai ddarparu rhybudd eithrio i chi.

Os ydych yn bryderus na fedrwch fforddio eich cyfraniadau pensiwn newydd ewch i wefan y Gwasanaeth Cynghori ar Arian.

Nid yw fy nghyflogwr yn cydymffurfio â'u dyletswyddau pensiwn

Os ydych yn credu bod eich cyflogwr wedi methu cydymffurfio â’u dyletswyddau, soniwch wrthym ni am eich pryder gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein briodol, ond cyn gwneud hyn dylech ystyried nad oes yn rhaid i bob cyflogwr ddarparu cynllun pensiwn ar unwaith.

Mae pob cyflogwr wedi cael neu fe fyddant yn cael dyddiad penodol pan fydd yn rhaid iddynt gydymffurfio â’r dyletswyddau newydd hyn. Cysylltwch â’ch cyflogwr yn y lle cyntaf i ganfod pryd bydd y gyfraith yn berthnasol iddynt neu i ganfod a ydych yn debygol o gael eich ymrestru yn awtomatig i bensiwn gweithle ar GOV.UK.

Mae yn erbyn y gyfraith i gyflogwyr geisio gwneud i chi eithrio o gael eich ymrestru yn awtomatig i gynllun pensiwn neu i awgrymu, yn ystod eich recriwtio, y byddir yn effeithio ar eich recriwtio os nad ydych yn dewis eithrio o’r pensiwn ymrestru awtomatig.

Os ydych chi angen gwybodaeth bellach neu gyngor mewn perthynas â’ch hawliau ymrestru awtomatig yna ewch i wefan y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau.

Mae gen i gwestiwn neu anghytundeb gyda'm cynllun pensiwn

Mae’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau yn darparu arweiniad annibynnol, rhad ac am ddim, ar  bensiynau. Medrant eich helpu os oes gennych gwestiwn ynghylch pensiwn neu anghytundeb gyda’ch cynllun pensiwn.

Ewch i wefan y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau.

Mae rhywun wedi cam-werthu pensiwn i mi

Os ydych yn credu bod rhywun wedi cam-werthu pensiwn i chi medrwch gwyno i’r Gwasanaeth Ombwdsman Ariannol.

Rwy'n amau drwg weithredu neu weinyddu gwael ar fy nghynllun pensiwn

Os ydych yn amau anonestrwydd neu dwyll posibl yn eich cynllun pensiwn gweithle neu os oes gennych bryderon arwyddocaol am y modd y mae’n cael ei redeg, dylech adrodd am hyn wrthym ni ar ein ffurflen ar-lein briodol.

Mae gen i gwestiwn ynghylch Pensiwn y Wladwriaeth

Am wybodaeth ar Bensiynau’r Wladwriaeth gweler arweiniad sylfaenol ar Bensiwn y Wladwriaeth ar GOV.UK.

Soniwch wrthym ni am eich pryder

Os ydych yn bryderus:

  • bod dim taliad wedi ei wneud i’ch cynllun pensiwn gweithle, neu
  • bod eich cyflogwr ddim yn cydymffurfio â’u dyletswyddau pensiwn, neu 
  • am y modd y mae eich cynllun yn cael ei redeg

Medrwch gysylltu â ni a nodi’r manylion gan ddefnyddio ein ffurflenni ar-lein priodol.

Mae rhywun wedi cysylltu â mi ynghylch rhyddhau fy mhensiwn yn gynnar

Os ydych chi’n meddwl ei bod yn bosibl eich bod wedi’ch targedu gan dwyll pensiwn (a elwir hefyd yn ‘ryddhad pensiwn cynnar’, ‘datgloi pensiwn’, ‘benthyciadau pensiwn’ neu ‘dwyll rhyddhau pensiwn’) yna cysylltwch ag Action Fraud ar 0300 123 2040.

Am ragor o wybodaeth, gweler peryglon twyll pensiwn.

Ni wnaethpwyd taliadau i fy nghynllun pensiwn gweithle

Os nad yw’ch cyflogwr wedi gwneud y taliad cyfraniad i’ch cynllun pensiwn gweithle sy’n ofynnol iddynt ei wneud, neu os nad yw wedi pasio’r cyfraniad a ddidynnwyd o'ch cyflog i'ch cynllun pensiwn gweithle, gallwch adrodd am hyn i ni yn defnyddio ein gwasanaeth chwythu'r chwiban.

Pam ydw i wedi fy nghofrestru i gynllun pensiwn?

Mae’r gyfraith yn gofyn i bob cyflogwr gofrestru staff penodol i gynllun pensiwn a thalu cyfraniadau. Rhaid i gyflogwyr hefyd ddidynnu cyfraniadau pensiwn staff o daliadau cyflogau. Rhwng 2012 a 2018, bydd y gofynion hyn yn cael eu cyflwyno i’r holl gyflogwyr.

Mae hefyd yn erbyn y gyfraith i gyflogwyr geisio’ch gorfodi i optio allan o gael eich cofrestru’n awtomatig i gynllun pensiwn neu ddynodi yn ystod recriwtio os nad ydych yn optio allan o’r pensiwn cofrestru awtomatig y bydd yn effeithio ar a ydych yn cael eich recriwtio neu beidio.

Os ydych chi wedi’ch cofrestru’n awtomatig a’ch bod eisiau optio allan, yna siaradwch â’r cynllun pensiwn neu’ch cyflogwr a ddylai eich darparu â hysbysiad optio allan.

Os ydych chi’n pryderu ei bod yn bosibl na allwch fforddio eich cyfraniadau pensiwn newydd, ewch i wefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Nid yw fy nghyflogwr yn cydymffurfio â'i ddyletswyddau pensiwn

Nid oes rhaid i bob cyflogwr ddarparu cynllun pensiwn ar unwaith. Mae pob cyflogwr wedi cael, neu bydd yn cael, dyddiad penodol ar gyfer cydymffurfio â’r dyletswyddau newydd hyn. Cysylltwch â’ch cyflogwr yn gyntaf i weld â yw'r gyfraith yn berthnasol iddynt neu i weld a ydych yn debygol o gael eich cofrestru'n awtomatig i gynllun pensiwn gweithle ar GOV.UK.

Os ydych chi angen gwybodaeth neu gyngor bellach parthed eich hawliau cofrestru awtomatig, yna ewch i wefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol.

Os ydych chi’n credu bod eich cyflogwr wedi methu cydymffurfio â’r gofynion hyn, yna gallwch adrodd am hyn i ni yn defnyddio ein gwasanaeth chwythu'r chwiban.

Mae gen i ymholiad neu anghydfod gyda fy nghynllun pensiwn

Mae’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau yn darparu arweiniad am ddim ac annibynnol ar bensiynau. Gallant eich helpu os oes gennych ymholiad am bensiwn neu anghydfod gyda’ch cynllun pensiwn.

Ewch I wefan y Gwasanaeth Cynghori Pensiynau.

Mae rhywun wedi camwerthu pensiwn i mi

Os ydych yn teimlo bod rhywun wedi camwerthu pensiwn i chi gallwch wneud cwyn I Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol.

Mae gen i ymholiad ynglyn â fy Mhensiwn y Wladwriaeth

Am ragor o wybodaeth ar Bensiynau’r Wladwriaeth, gweler y canllaw i Bensiwn y Wladwriaeth sylfaenol ar GOV.UK.

Mae gen i amheuon am gamymddwyn neu ddiffyg gweinyddol yn fy nghynllun pensiwn

Os oes gennych bryderon o hyd wedi ystyried yr opsiynau uchod – efallai os oes gennych amheuon am gamymddygiad yn eich cynllun pensiwn gweithle, neu bryderon arwyddocaol am sut mae’n cael ei reoli – gallwch adrodd ar hyn i ni yn defnyddio ein gwasanaeth chwythu’r chwiban isod.

Cynnwys perthnasol

home.cymraeg.unigolion.help_gyda_phryderon_ynghylch_eich_pensiwn_gweithle.page