Skip to main content
CymraegIn this
section

Ar y dudalen hon

Pwyntiau allweddol

  • Bydd angen i chi ddidynnu cyfraniadau o gyflogau eich staff a thalu’r rhain a’ch cyfraniadau i’r cynllun yn brydlon a chywir.
  • Wedi ichi sefydlu’ch cynllun, os ydych chi’n ansicr beth i’w dalu a phryd, cysylltwch â darparwr neu ymddiriedolwyr eich cynllun pensiwn.
  • Os nad ydych yn cyfrannu’n briodol i gynllun pensiwn eich staff neu yn brydlon, mae perygl y bydd rhaid i chi dalu dirwy i’r rheolydd.
  • Mae cofnodion a gwybodaeth taliadau penodol y mae'n rhaid i chi eu cadw.

Faint sy'n rhaid i chi ei dalu

Mae’r swm mae’n rhaid i chi ei gyfrannu i’r cynllun pensiwn wedi ei bennu gan reolau’r cynllun. Fodd bynnag, os ydych chi’n defnyddio’r cynllun ar gyfer cofrestru awtomatig, mae isafswm cyfraniadau y mae’n rhaid i chi eu talu.

Dangosir isafswm y cyfraniadau y mae’n rhaid i chi eu talu i’ch cynllun pensiwn staff yn y tabl isod – ar hyn o bryd maent yn gyfanswm cyfraniad o 2% gydag o leiaf 1% o gyfraniad gan gyflogwyr.

Mae cyfraniadau isafswm yn cael eu cyflwyno’n raddol gydag amser. Fel arfer byddwch yn talu cyfraniadau cynllun pensiwn naill ai fel swm sefydlog neu’n seiliedig ar ganran o enillion.

Dyddiad Isafswm gyfraniad y cyflogwr  Cyfanswm isafswm cyfraniad 
Dyddiad gweithredu’r cyflogwr i 05/04/18 1% 2% (yn cynnwys 1% cyfraniad staff)
06/04/18 - 05/04/19 2% 5% (yn cynnwys 1% cyfraniad staff)
06/04/19 ymlaen 3% 8% (yn cynnwys 1% cyfraniad staff)

Eich isafswm cyfraniad cyflogwr

Gallwch ddefnyddio ein hofferyn syml i gyfrifo eich isafswm cyfraniad ar gyfer pob aelod o staff y bydd angen i chi ei gofrestru’n awtomatig.

Mae cyfraniadau pensiwn fel arfer wedi eu mynegi fel swm sefydlog neu ganran o enillion. Os ydynt wedi eu mynegi fel canran, bydd angen i chi gadarnhau cyflogau gyda’ch darparwr pensiwn / ymddiriedolwyr yn rheolaidd fel sy’n angenrheidiol o bryd i’w gilydd.

Rhaid i chi hefyd benderfynu pa elfennau o gyflog staff a ddefnyddir i gyfrifo cyfraniadau pensiwn, yn amodol ar unrhyw ofynion deddfwriaethol trech, megis cofrestru awtomatig. Efallai y byddwch yn penderfynu mai dim ond cyflog sylfaenol sy’n bensiynadwy, ac nid tâl bonws neu daliadau goramser. Gadewch i’ch cynllun pensiwn wybod beth yw’ch penderfyniad.

Cyflogres awtomataidd

Os yw’ch system yn awtomataidd, mae angen i’ch darparwr gyfrifo cyfraniadau a gwneud y didyniadau cywir o gyflogau staff. Dylech sicrhau bod eich system cyflogres yn gydnaws â’r cynllun pensiwn a ddetholwyd. Os nad ydych yn siwr, gwiriwch eich meddalwedd cyflogres neu gysylltwch â’ch darparwr cyflogres.

Cofiwch, mae angen i chi roi gwybod i’r gyflogres pa gyfradd cyfraniadau sy’n daladwy a pha enillion i’w defnyddio i gyfrifo cyfraniadau.

Pryd fydd yn rhaid i chi dalu eich cyfraniadau

Mae angen i chi dalu eich cyfraniadau i’ch cynllun pensiwn staff yn brydlon. Mae hyn yn cynnwys cyfrifo a didynnu cyfraniadau o gyflogau’ch staff. Rhaid i chi gytuno ar ddyddiadau dyledus ar gyfer talu cyfraniadau i’r cynllun gyda’ch ymddiriedolwr neu ddarparwr.

Fodd bynnag, mae’r gyfraith yn gofyn pan fyddwch yn didynnu cyfraniadau o gyflog eich staff, rhaid i chi dalu’r rhain i’ch cynllun pensiwn staff yn ddim hwyrach na’r 22ain niwrnod (19eg os ydych chi’n talu trwy siec) y mis nesaf.

Mae rheolau arbennig ar gyfer y didyniad cyntaf o gyfraniadau ar gofrestru awtomatig dan y Ddeddf Pensiynau 2008.
Mae perygl y byddwch yn cael dirwy gan y rheolydd os nad ydych yn talu’n brydlon.

Gallwch gytuno ar ddyddiad cynharach i dalu eich cyfraniadau cyflogwr gyda’ch ymddiriedolwyr neu weinyddwyr. Fodd bynnag, mae’n haws os ydych yn talu eich cyfraniadau ar yr un diwrnod â chyfraniadau eich staff.

Canllaw cyflym i dalu cyfraniadau i gynlluniau pensiwn galwedigaethol personol a DC (PDF, 62kb, 6 tudalen)

Dysgwch sut i sefydlu eich cynllun yn gywir a deall pa gyfraniadau mae’n rhaid i chi a’ch staff eu talu ac erbyn pryd dylid eu talu.

Cadw gwybodaeth taliadau a chofnodion

Gwybodaeth anghywir neu wedi dyddio yw prif achos methiant taliadau ac anghydfodau rhwng cyflogwr a’i ddarparwr cynllun neu ymddiriedolwyr.

Rhaid i chi gadw gwybodaeth a chofnodion am ba gyfraniadau ydych chi’n eu talu i’ch cynllun pensiwn am chwe blynedd (gan amlaf). Bydd hyn yn eich helpu i sicrhau y telir y cyfraniadau cywir ac yn darparu tystiolaeth os oes anghydfod.

Dylai’r cofnodion a gadwch gynnwys:

  • enillion gros staff
  • cyfraniadau cynllun pensiwn staff a chyflogwr i’w talu (ac os yn wahanol y symiau a dalwyd mewn gwirionedd)

Mae angen i chi gadw gwybodaeth ar gyfraniadau ac aelodaeth yn gyfredol a chyfathrebu unrhyw newidiadau i’ch darparwr cynllun pensiwn neu ymddiriedolwyr.

Yn rhan o’ch trefniadau gweinyddu arferol o ddydd i ddydd, mae’n arfer da i ddarparu’r ‘wybodaeth taliadau’ ganlynol i’ch cynllun:

  • unrhyw newidiadau i enillion aelod neu hawl i gyfraniad
  • manylion aelodau sy’n gadael neu’n ymuno â’r cynllun

Mae eich darparwr cynllun pensiwn neu ymddiriedolwyr angen yr wybodaeth taliadau yma i fodloni eu dyletswyddau fel monitro cyfraniadau ac adrodd ar fethiannau taliadau materol i’r rheolydd.

Dylech gytuno ar broses ar gyfer hyn pan fyddwch yn sefydlu’r cynllun. Gallai hyn gynnwys rhoi gwybodaeth enillion wedi’i diweddaru ar yr un pryd ag y byddwch yn talu cyfraniadau i’r cynllun.

Gallai darparwyr neu ymddiriedolwyr ofyn i chi am wybodaeth taliadau atodol y mae’n rhaid i chi ei darparu o fewn saith niwrnod gwaith. Mae perygl y byddwch yn cael dirwy gan y rheolydd os nad ydych yn darparu’r wybodaeth hon yn brydlon.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar pa gofnodion sy’n rhaid i chi eu cadw yn cadw cofnodion.

Terfynau cronfa bensiwn

Mae terfynau i faint ellir ei gadw mewn cronfa bensiwn a’r swm y gellir ei gyfrannu pob blwyddyn ar gyfer aelod heb orfodi taliadau treth penodol.

Ewch i ddeall y lwfans blynyddol ar gyfer cynlluniau pensiwn ar wefan Cyllid a Thollau EM.

Os nad ydych yn siwr beth i’w dalu a phryd, cysylltwch â’ch darparwr cynllun pensiwn neu ymddiriedolwyr.

Cyllid buddion wedi'u diffinio

Os ydych chi’n rhedeg cynllun buddion wedi’u diffinio (DB), mae angen i chi fod yn ymwybodol bod angen i’r rhan fwyaf o gynlluniau yn darparu unrhyw fuddion wedi’u diffinio fodloni amcan ariannu statudol, sy’n asesu’r lefelau gofynnol o gyllid ar gyfer cynllun.

Fel cyflogwr, bydd angen i chi weithio’n agos gydag ymddiriedolwyr i sicrhau bod eich cynllun yn bodloni’r gofynion ariannu hyn.

Yn benodol, bydd angen i chi gytuno gyda’r ymddiriedolwyr:

  • ar ddatganiad o egwyddorion ariannu
  • ar atodlen o gyfraniadau sy’n gyson â’r egwyddorion hyn

Ble na fodlonir yr amcan ariannu statudol, rhaid i chi gytuno ar gynllun adfer yn sefydlu’r camau i’w cymryd i unioni pethau.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i ariannu’ch cynllun â buddion diffiniedig.

Canllaw manwl

Mae ein canllaw manwl wedi ei anelu at gynghorwyr proffesiynol a chyflogwyr sydd â gweithwyr proffesiynol mewnol.

Cynnwys perthnasol

home.cymraeg.rheoli_cynllun.cyfraniadau_a_chyllid.page