Skip to main content
CymraegIn this
section

Ystyried gwneud rhywbeth gyda’ch cronfa bensiwn?

Cyn ichi fynd ymhellach, darllenwch y pump awgrym hyn i’ch diogelu’ch hunan rhag sgiâmwyr.

Os ydych chi’n meddwl eich bod chi wedi cael eich sgiâmio – gweithredwch ar unwaith

Os ydych chi wedi llofnodi rhywbeth eisoes ond rydych chi’n ansicr amdano nawr, cysylltwch â darparwr eich pensiwn yn syth bin. Efallai byddan nhw’n gallu stopio trosglwyddiad nad yw wedi digwydd eto. Yna ffoniwch Action Fraud ar 0300 123 2040 i’w riportio.

Os oes gennych unrhyw amheuon ynghylch beth i’w wneud, gofynnwch i’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau (TPAS) am help. Ffoniwch nhw ar 0300 123 1047 neu ewch at wefan y TPAS neu ewch at wefan y TPAS i gael cyngor a gwybodaeth am ddim ar bensiynau.

Os ydych chi’n 50 oed neu’n hyn ac mae gennych bensiwn cyfraniadau diffiniedig (pensiwn nad yw wedi’i seilio ar eich cyflog terfynol), mae Pension Wise yno i’ch helpu i archwilio’ch opsiynau ynghylch ymddeol. Ewch at y wefan Pension Wise i gael gwybod rhagor.

Wedi cael galwad diwahoddiad ynghylch eich pensiwn? Rhowch y ffôn i lawr!

Bron pob tro, mae galwadau ffôn, negeseuon testun neu e-byst na ofynnwyd amdanynt yn sgiâmiau. Yn aml bydd sgiâmwyr yn honni eu bod yn gweithio gyda Pension Wise neu gyrff eraill a gefnogir gan y llywodraeth. Fyddai’r sefydliadau hyn byth yn ffonio neu anfon neges destun i gynnig adolygiad pensiwn.

‘Bargeinion’ i wylio amdanyn nhw

Byddwch yn ofalus ynghylch buddsoddiadau heb eu rheoleiddio sy’n cynnig ‘elw gwarantedig’. Mae’r rhain yn cynnwys buddsoddiadau sy’n swnio’n ecsotig megis gwestai, gwinllannau neu fentrau eraill dramor, a bargeinion lle mae eich holl arian mewn un lle – ac felly’n wynebu mwy o risg. Ewch at wefan Scamsmart yr FCA i weld a yw’r fargen sy’n cael ei chynnig ichi’n sgiâm hysbys, neu a oes ganddi arwyddion sgiâm.

Peidiwch â chael eich brysio i wneud penderfyniad. Bydd sgiâmwyr yn ceisio rhoi pwysau arnoch chi gyda ‘chynigion a gyfyngir gan amser’ ichi neu drwy anfon cludwr at eich drws i aros tra’ch bod yn llofnodi dogfennau. Cymerwch eich amser i wneud yr holl wiriadau sydd arnoch chi eu hangen – hyd yn oed os yw hyn yn golygu troi ‘bargen syfrdanol’ i lawr.

Defnyddio cynghorydd? Gwnewch yn siwr eu bod nhw wedi’u cofrestru gyda’r FCA

Weithiau mae sgiâmwyr yn honni eu bod nhw’n gynghorwyr ariannol. Gwiriwch fod eich cynghorydd wedi’i gofrestru ar wefan yr FCA a’u bod nhw wedi’u hawdurdodi i roi cyngor ar bensiynau. Os byddwch chi’n delio â rhywun nad yw’n cael ei reoleiddio efallai na fyddwch chi’n cael eich diogelu gan y Gwasanaeth Ombwdsmon Ariannol neu’r Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol os aiff pethau o’u lle. A pheidiwch â chael eich twyllo gan wefannau neu lyfrynnau hardd – dydy deunyddiau marchnata â golwg proffesiynol ddim yn warant o ddilysrwydd cwmni.

Peidiwch â gadael i ffrind eich perswadio i wneud buddsoddiad – gwiriwch bopeth eich hunan

Mae pobl wedi cael eu twyllo gan sgiâmau oherwydd eu bod wedi’u hargymell gan ffrind. Gwnewch eich gwaith cartref, hyd yn oed os ydych chi’n ystyried eich bod chi eich hunan neu eich ffrind yn gwybod llawer am arian. Gall tystiolaeth ffug arwain at gael eich twyllo a gyda phensiwn, gallai gymryd blynyddoedd cyn ichi ddarganfod eich bod chi wedi cael eich sgiâmio.

Llyfryn sgiâmau pensiwn

Cymorth pellach

Os ydych chi’n amau sgiâm riportiwch e wrth Action Fraud – canolfan riportio twyll a seiberdroseddu genedlaethol y DU.rting centre.

Gall rhestr rybuddio’r FCA eich helpu chi i wirio buddsoddiad ac osgoi sgiâmau.

Mae TPAS yn cynnig cyfarwyddyd diduedd am ddim ar faterion ynghylch pensiwn ac mae ganddo offeryn ar-lein i’ch helpu chi i adnabod sgiâm pensiwn.

home.cymraeg.unigolion.diogelwch_eich_hun_rhag_twyll_pensiwn.page