Skip to main content
CymraegIn this
section

Deg cam i ddiogelu eich pensiwn

Os ydych yn meddwl am sut i fuddsoddi ar gyfer eich cynilion ymddeol, dilynwch y deg cam a ganlyn i ddiogelu eich pensiwn.

1. Byddwch yn wyliadwrus o alwadau diwahoddiad a negeseuon testun neu e-byst nas archebwyd

Bydd sgamwyr yn honni yn aml eu bod yn galw ar ran Pension Wise neu gyrff eraill a gefnogir gan y Llywodraeth. Ni fyddai’r sefydliadau hyn, dan unrhyw amgylchiadau, yn ffonio neu’n anfon neges destun i gynnig adolygiad pensiwn.

2. Gwiriwch bopeth eich hunan

Mae pobl wedi cael eu twyllo gan sgam oherwydd bod ‘ffrind wedi eu hargymell’. Gwnewch eich gwaith cartref, hyd yn oed os ydych yn ystyried eich bod yn hirben mewn materion ariannol – gall hyder ffug arwain at gael eich brathu.

3. Gwnewch yn siwr bod eich cynghorydd ar gofrestr a gymeradwywyd gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol

Gall sgamwyr pensiynau esgus mai cynghorwyr ariannol ydynt. Gwiriwch bod eich cynghorwr chi wedi cofrestru ar wefan FCA.

4. Edrychwch ar restr yr FCA o sgamiau y gwyddant amdanynt

Ewch i FCA's scamsmart yr FCA i weld a yw’r fargen a gynigir i chi yn sgam y gwyddant amdano.

5. Cadwch yn glir o fargeinion buddsoddiadau tramor

Mae sgamiau hysbys yn cynnwys buddsoddiadau heb eu rheoleiddio mewn gwesty, gwinllan neu gyfleoedd tramor eraill, a ble mae eich arian i gyd mewn un lle – ac felly yn wynebu mwy o risg.

6. Peidiwch cael eich twyllo gan enillion ‘wedi eu gwarantu’ neu wefannau neu lyfrynnau sydd yn ymddangos yn rai proffesiynol

Fedrwch chi fyth warantu enillion ar fuddsoddiad, a gall unrhyw un greu gwefan neu lyfryn clyfar y dyddiau hyn. Cofiwch gwestiynu popeth, waeth pa mor gredadwy mae’n swnio neu’n ymddangos.

7. Pwyllwch cyn penderfynu

Bydd sgamwyr yn ceisio eich gwthio trwy gynnig ‘bargeinion cyfnod byr’ neu’n anfon negesydd at eich drws i aros tra eich bod chi’n llofnodi dogfennau. Cymerwch eich amser i wneud yr holl wiriadau sydd angen arnoch – hyd yn oed os yw hyn yn golygu gwrthod bargen ‘syfrdanol’.

8. Os ydych yn 50 oed neu’n hyn a boed gennych bensiwn DC,(cyfraniadau wedi eu diffinio) siaradwch gyda Pension Wise

Mae Pension Wise yno i’ch helpu i archwilio eich opsiynau ymddeol. Ewch i wefan Pension Wise am wybodaeth bellach (ac i wirio pa fath o bensiwn sydd gennych).

Pension Wise

9. Os oes gennych amheuon, gofynnwch i’r Gwasanaeth Cynghori Pensiynau am help

Medrwch eu ffonio ar 0300 123 1047 neu fynd i wefan TPAS am gyngor a gwybodaeth am bensiynau yn rhad ac am ddim.

10. Cysylltwch â’ch darparwr a ffoniwch Action Fraud os ydych wedi llofnodi eisoes ac yn meddwl eich bod wedi cael eich sgamio

Os ydych wedi llofnodi rhywbeth eisoes ac yn ansicr amdano erbyn hyn, ffoniwch Action Fraud ar 0300 123 2040 a chysylltu gyda’ch darparwr pensiwn ar unwaith. Efallai y medrant helpu rhoi stop ar drosglwyddiad nad yw wedi digwydd eto.

Llyfryn sgamiau pensiwn

Lawrlwythwch ein llyfryn ar gyfer y deg cam i ddiogelu eich pensiwn, astudiaeth achos a gwybodaeth defnyddiol ychwanegol ar beth fedrwch chi ei wneud â’ch pot pensiwn:

Sgamiau pensiwn: llyfryn i aelodau (PDF, 740.5kb, 5 tudalen)

home.cymraeg.unigolion.diogelwch_eich_hun_rhag_twyll_pensiwn.page