Skip to main content
CymraegIn this
section

Ar y dudalen hon

Telerau ac Amodau

Y Rheoleiddiwr Pensiynau (y rheoleiddiwr), yw rheolwr y wefan, a gall wneud newidiadau i gynnwys y wefan ar unrhyw adeg heb rybudd.

Trwy gyrchu gwasanaethau ar-lein y rheoleiddiwr rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan ein telerau ac amodau, sy'n gymwys i'r gwasanaethau rydym yn eu darparu a'n gwefannau.

Polisi cysylltu

Ein polisi ar gysylltu ag ac oddi ar y wefan hon.

Cysylltu â'r safle hwn

Rydym yn croesawu ac yn annog gwefannau eraill i gysylltu â'r wybodaeth a gynhelir ar y tudalennau hyn, ac nid oes rhaid i chi ofyn am ganiatâd i gysylltu â’n  gwefan. Fodd bynnag, ni ddylech awgrymu fod eich gwefan yn, neu fod ei chynnwys yn gysylltiedig â, nag yn cael ei chymeradwyo gan, y Rheoleiddiwr Pensiynau.

Cysylltu oddi ar y wefan hon

Rydym yn cysylltu ag adrannau eraill y Llywodraeth a chyrff cynrychioliadol ond nid cwmnïau unigol. Ble mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau ac adnoddau eraill a ddarperir gan drydydd partïon, darperir y dolenni hyn er gwybodaeth i chi’n unig. Nid ydym yn gwneud unrhyw warantiad o unrhyw fath mewn perthynas â’r gwefannau hynny na’u cynnwys na chyflawnder neu gywirdeb y gwefannau hynny. Dylai ymwelwyr gymryd cyngor penodol gan weithiwr proffesiynol cymwysedig, lle bo angen. Nid yw disgrifiadau o, neu gyfeiriadau neu ddolenni i wefannau eraill o fewn ein gwefan yn, ac nid ydynt yn cyfleu, cymeradwyaeth o’r gwefannau hynny na’u cynnwys. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys y safleoedd neu'r adnoddau hynny, ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb amdanynt nac am unrhyw golled, amhariad neu ddifrod a allai godi o'ch defnydd ohonynt.

Cydweddoldeb caledwedd a meddalwedd

Nid ydym yn gwarantu y bydd y wefan hon yn gydnaws â’r holl neu unrhyw galedwedd a meddalwedd y gallwch eu defnyddio neu y bydd y wefan ar gael drwy'r amser neu ar unrhyw adeg benodol.

Diogelu rhag feirysau

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd yn ystod pob cam o'r broses gynhyrchu. Mae bob amser yn ddoeth i chi redeg rhaglen wrthfeirysau ar yr holl ddeunydd a lawrlwythir oddi ar y rhyngrwyd.

Cofrestru ar gyfer ein gwasanaethau ar-lein

I gofrestru ar gyfer ein gwasanaethau ar-lein mae'n rhaid i chi roi cyfeiriad e-bost sy’n gweithio a chyfrinair. Rydych yn cytuno i gadw’ch cyfrinair yn gyfrinachol a ddiogel.

Efallai y bydd eich defnydd o'r gwasanaethau’n gofyn i chi ddarparu’ch cyfeiriad e-bost eich hunan a chyfeiriadau e-bost ar gyfer ac ar ran ymddiriedolwyr / rheolwyr, cysylltiadau cofnodion cynllun ac eraill. Wrth wneud hynny, rydych yn cadarnhau’ch parodrwydd i dderbyn rhybuddion, hysbysiadau a dogfennau eraill yn electronig a dylech sicrhau bod y rhai hynny rydych yn darparu eu cyfeiriadau e-bost hefyd yn fodlon derbyn rhybuddion, hysbysiadau a dogfennau eraill gan TPR yn electronig.

Fodd bynnag, os ydych yn defnyddio cyfeiriad e-bost y gellir ei gyrchu gan ddefnyddwyr lluosog, mae’r rhai hynny sydd â mynediad at y cyfeiriad e-bost a chyfrinair hynny’n gyd-gyfrifol am gadw'r manylion cofrestru’n ddiogel.

Y gwasanaethau yw:

 • cyfnewid: gwasanaeth sy'n caniatáu i chi weld gwybodaeth ar-lein (gwybodaeth cynllun ac anfonebau Ardoll), i anfon gwybodaeth yn electronig (cofnodion cynllun a chywiriadau i wybodaeth cynllun), i ddweud wrthym am unrhyw fethiannau pwysig ynghylch talu ar gyfer cynlluniau â chyfraniadau diffiniedig (cynnal cyfraniadau) ac i dderbyn gwybodaeth yn electronig gan TPR (cyhoeddi anfonebau Ardoll i gysylltiadau dynodedig a rhybudd cofnod y cynllun).
 • pyrth addysg: gwasanaethau sy'n darparu dysgu ar-lein i ymddiriedolwyr ac eraill gynyddu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o bensiynau.
 • newyddion-drwy-e-bost: gwasanaeth tanysgrifio sy'n eich galluogi i gadw’n gyfredol â datblygiadau TPR.
 • datganiad o gydymffurfiaeth ar gyfer cofrestru awtomatig: gwasanaeth sy'n caniatáu i gyflogwyr gwblhau'r datganiad gofynnol gyda TPR pan fyddant wedi cofrestru gweithwyr penodol yn awtomatig i mewn i gynllun pensiwn.
 • ceisiadau i benodi ymddiriedolwr: gwasanaeth ar-lein ar gyfer cyflwyno ceisiadau penodi ymddiriedolwr o dan adran 7 (3) (b) Deddf Pensiynau 1995.
 • Prif ymddiriedolaethau: porth ar-lein ar gyfer cynlluniau meistr ymddiriedolaeth i gyflwyno gwybodaeth ar gyfer eu cais awdurdodiad o 1 Hydref 2018.

Cofrestru Exchange

Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer Exchange rydych yn cytuno rhoi eich enw, cyfeiriad post, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn. Rydych hefyd yn cytuno cyflwyno nifer o gwestiynau diogelwch gydag atebion.

Efallai y bydd eich defnydd o'r gwasanaethau yn gofyn i chi ddarparu’ch cyfeiriad e-bost eich hunan a chyfeiriadau e-bost ar gyfer ac ar ran yr ymddiriedolwyr / rheolwyr, cysylltiadau cofnodion cynllun ac eraill. Wrth wneud hynny, rydych yn cadarnhau’ch parodrwydd eich hunan i dderbyn rhybuddion, hysbysiadau a dogfennau eraill yn electronig a dylech sicrhau bod y rhai hynny rydych yn darparu eu cyfeiriadau e-bost hefyd yn barod i dderbyn rhybuddion, hysbysiadau a dogfennau eraill gan TPR yn electronig.

Gallwch newid unrhyw rai o'ch manylion cofrestru defnyddiwr. Hefyd gallwch ofyn am gael  tynnu’n ôl eich enw fel defnyddiwr.

Os oes arnoch angen mynediad at gynllun am y tro cyntaf, bydd angen i chi gysylltu ag ymddiriedolwyr y cynllun a fydd yn gallu rhoi mynediad ichi drwy fewngofnodi i'r cynllun ar Gyfnewid a dewis 'rheoli pwy all gael mynediad at y cynllun hwn ar-lein'. Bydd arnynt angen eich cyfeiriad e-bost i gwblhau cysylltu â’r cynllun.

Cofrestru pyrth addysg

Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer y pyrth addysg, gofynnir ichi ddarparu gwybodaeth sy'n cynnwys eich enw,  pa fath o ymddiriedolwr ydych  (os ydych yn ymddiriedolwr), eich rôl os nad ydych yn ymddiriedolwr, y math o gynllun a chyfeiriad e-bost.

Mae'r wybodaeth hon yn caniatáu inni ddarparu cofnod datblygu ichi a bydd yn eich hysbysu o unrhyw fersiynau newydd o’r rhaglen e-ddysgu yn y dyfodol ac yn eich annog i gwblhau'r rhaglen ddysgu.

Datganiad o gydymffurfiaeth ar gyfer cofrestru awtomatig

Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer datganiad ymrestru awtomatig gofynnir ichi ddarparu gwybodaeth sy'n cynnwys eich enw, manylion cyswllt, eich cod fel y’i darperir i chi gan TPR a manylion yn ymwneud â’ch cwmni.

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y bydd angen i chi ei ddarparu, ewch i ddatganiad o gydymffurfiaeth ar gyfer cofrestru awtomatig.

Cofrestru Newyddion-drwy-e-bost

I dderbyn newyddion-drwy e-bost gofynnir i chi roi gwybodaeth sy'n cynnwys eich enw, cyfeiriad e-bost a'ch rôl (os yn gysylltiedig â'r diwydiant pensiwn).

Ceisiadau i benodi ymddiriedolwr

Pan fyddwch yn defnyddio'r gwasanaeth ceisiadau i benodi ymddiriedolwr gofynnir ichi nodi manylion aelod a / neu fanylion trydydd parti yn ogystal â gwybodaeth sy'n ymwneud â'r cynllun a'r cwmni y mae'r cais yn perthyn iddynt.

Amrywiad i delerau ac amodau

Trwy dderbyn y telerau ac amodau rydych yn cytuno y gallwn ni:

 • ddefnyddio’r gwasanaethau ar gyfer unrhyw ran o'n busnes â chi mewn cysylltiad ag unrhyw un o'r gwasanaethau rydych wedi cofrestru ar ei gyfer.
 • newid, tynnu'n ôl neu ychwanegu at y gwasanaethau a'r wefan (neu eu nodweddion) neu newid y dull y gallwch gael mynediad i’r gwasanaethau, i gyd heb rybudd
 • adolygu’r telerau a'r amodau hyn o bryd i’w gilydd wrth i ni ddatblygu'r gwasanaeth. Byddwch yn cael eich hysbysu o unrhyw newidiadau drwy'r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd wrth gofrestru neu drwy hysbysiad ar ein gwefan. Bydd y newidiadau’n berthnasol i'r defnydd o'n gwefan a gwasanaethau ar ôl i ni roi rhybudd

Os nad ydych yn dymuno derbyn y telerau ac amodau newydd ni ddylech barhau i ddefnyddio'r gwasanaethau. Os ydych yn parhau i ddefnyddio'r gwasanaethau ar ôl y dyddiad y daw'r newid i rym, bydd eich defnydd o'r gwasanaethau yn dangos eich bod yn cytuno cael eich rhwymo gan y telerau ac amodau newydd.

Gallwch weld ein telerau ac amodau ar unrhyw adeg trwy ddewis y ddolen 'telerau ac amodau' ar ein gwefan.

Cyswllt rhyngoch chi a'r rheoleiddiwr

Fel arfer, byddwn ni’n defnyddio’ch cyfeiriad e-bost i gyfathrebu â chi. Fel arall, efallai y byddwn ni’n cysylltu â chi trwy ddefnyddio’ch cyfeiriad post a rhif ffôn.

Noder nad yw anfon gwybodaeth trwy e-bost yn ddiogel ac y’i gwneir ar eich menter eich hun.

Hawlfraint ac eiddo deallusol

Mae'r gwasanaethau a’r wefan a’r holl ddeunyddiau a gynhwysir ynddi’n cael eu diogelu gan hawliau eiddo deallusol, gan gynnwys hawlfraint, ac naill ai maent yn perthyn i'r rheoleiddiwr neu wedi’u trwyddedu iddo i'w defnyddio. Mae deunyddiau yn cynnwys, ond nid ydynt wedi’u cyfyngu i’r, dyluniad, cynllun, golwg, ymddangosiad, graffeg a dogfennau ar y wefan, yn ogystal â chynnwys arall.

Rydym wedi trefnu bod y gwasanaethau a'r wefan ar gael i chi ar gyfer eich defnydd personol anfasnachol eich hunan. Gallwn ni addasu, tynnu'n ôl neu wadu mynediad at y wefan hon ar unrhyw adeg.

Dylai unrhyw ddefnydd o ddeunyddiau ar y wefan hon, gan gynnwys ond nid wedi’i gyfyngu i atgynhyrchu at unrhyw ddiben ac addasu, dosbarthu neu ailgyhoeddi gydnabod y rheoleiddiwr fel y ffynhonnell a bydd yn amodol ar hawliau eiddo deallusol sy'n cysylltu â deunyddiau o'r fath.

Mae'r pyrth addysg - yr wybodaeth a ddarperir mewn modiwlau, tiwtorialau ac adnoddau dysgu eraill ar y wefan hon yn cael eu darparu fel arf addysgol yn unig.

Atebolrwydd

Er y gwneir pob ymdrech gan y rheoleiddiwr (a'i isgontractwyr awdurdodedig) i gadw gwybodaeth a gyflwynir i chi’n ddiogel, rydych yn derbyn y risg y gall data a drosglwyddir yn electronig drwy'r wefan hon neu fel arall gael ei ryng-gipio cyn cyrraedd ei gyrchfan arfaethedig neu gael ei gyrchu gan drydydd partïon heb awdurdod ac y gallai partïon o'r fath fanteisio’n anghyfreithlon arno.

Nid ydym yn atebol am unrhyw niwed, colled neu ddifrod, sut bynnag y'i hachosir, a achoswyd i chi trwy ddefnyddio'r gwasanaethau hyn.

Hysbysiad preifatrwydd

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni. Mae ein hysbysiad preifatrwydd wedi’i gynllunio i fod mor gryno a thryloyw â phosib ac yn esbonio’r canlynol:

a) Sut i gysylltu â ni
b) Ein sail gyfreithiol dros brosesu data personol
c) Sut rydym yn casglu data personol
d) Rhannu data personol
e) Hyd y cyfnod cadw
f) Eich hawliau
g) Diogelwch data
h) Proses cwyno
i) Adolygu’r hysbysiad preifatrwydd

a) Cysylltu â ni

Mae’r Rheoleiddiwr Pensiynau (TPR) yn rheolydd data. Gellir cysylltu drwy anfon e-bost at Swyddog Diogelu Data (DPO) y Rheoleiddiwr Pensiynau yn dpa@tpr.gov.uk

Fel arall, gellir ysgrifennu at y Swyddog Diogelu Data:

Swyddog Diogelu Data
Y Rheoleiddiwr Pensiynau (TPR)
Napier House
Brighton
BN1 4DW

b) Ein sail gyfreithiol dros brosesu data personol

Byddwn ni’n prosesu eich data personol pan fo’n angenrheidiol i gyflawni tasg a wneir er budd y cyhoedd neu wrth weithredu awdurdod swyddogol.

Mae ein sail gyfreithiol i brosesu eich data personol yn tarddu o’r swyddogaethau statudol ac amcanion a gyflwynwyd i ni o dan Ddeddf Cynlluniau Pensiynau 1993, Deddf Pensiynau 1995, Deddf Pensiynau 2004, Deddf Pensiynau 2008, Deddf Cynlluniau Pensiynau 2017 a deddfwriaeth pensiynau arall a rheoliadau sylfaenol. Efallai y byddwn ni’n prosesu data personol o dan ddeddfwriaeth arall megis y Ddeddf Twyll. Bydd hyn yn cynnwys, i sicrwydd, cymryd camau gweithredu gorfodi neu rheoleiddio am dorri’r ddeddfwriaeth uchod.

Mewn rhai amgylchiadau cyfyngedig, byddwn ni’n prosesu eich data personol ar sail derbyn eich caniatâd. Byddwn ni hefyd yn prosesu data personol os oes angen ar gyfer eich buddiannau hanfodol neu ein buddiannau cyfreithlon.

O bryd i’w gilydd, byddwn ni’n prosesu data personol sy’n cael eu hystyried fel ‘categorïau arbennig/sensitif o ddata’, sef data sy’n ymwneud â’r canlynol am unigolyn:

 • hil neu darddiad ethnig
 • barn wleidyddol
 • credoau crefyddol neu athronyddol
 • aelodaeth undebau llafur
 • data genetig neu biometrig
 • data am faterion iechyd
 • data am gyfeiriadedd/bywyd rhywiol

Ni chaniateir prosesu Categorïau Arbennig o Ddata oni fodlonir un o’r amodau cyfreithlon canlynol:

 • rydych chi wedi rhoi eich caniatâd penodol
 • mae’r prosesu’n angenrheidiol er mwyn cyflawni rhwymedigaethau a gweithredu hawliau penodol dan gyfraith cyflogaeth, nawdd cymdeithasol neu ddiogelwch cymdeithasol
 • mae’r prosesu’n angenrheidiol er mwyn sefydlu, gweithredu neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol
 • mae’r prosesu’n angenrheidiol am resymau budd sylweddol y cyhoedd

c) Sut rydym yn casglu data personol

Rydym yn casglu data personol mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys y canlynol:

 • pan fyddwn ni’n gofyn am wybodaeth wrth weithredu ein swyddogaethau ac amcanion statudol
 • pan fydd yn angenrheidiol i chi, yn gyfreithiol, ddarparu gwybodaeth i ni
 • pan fyddwch yn gwneud ymholiad
 • pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan
 • pan fyddwch yn ymgeisio am swydd
 • pan fyddwch yn enwebu cyswllt

Lle rydym yn gweithredu ein swyddogaethau a’n hamcanion statudol

Ein hamcanion ni yw diogelu buddion aelodau cynlluniau pensiwn yn y gweithle; lleihau’r risg o daliadau iawndal gan y Gronfa Diogelu Pensiynau; hyrwyddo a gwella’r ddealltwriaeth am gael gweinyddiaeth dda o gynlluniau pensiwn ac i uchafu cydymffurfiad cyflogwyr â dyletswyddau cofrestru cyflogeion cymwys i’w gwneud yn awtomatig.

Pan fydd pethau’n mynd o chwith, byddwn ni’n ymchwilio. Byddwn ni’n casglu gwybodaeth, a all gynnwys gwybodaeth bersonol am y rhai a allai fod yn gysylltiedig â’r mater. Rydym yn gyfyngedig, pan fyddwn ni’n casglu data personol yn y ffordd hon, ynglyn â sut y gallwn ni ddefnyddio’r data at ddibenion tu hwnt i’n swyddogaethau statudol.

Fel rheoleiddiwr pensiynau gweithle, byddwn ni’n prosesu eich data personol at ddibenion rheoli a gorfodi a all gynnwys rhoi hysbysiadau a chosbau statudol.

Lle ystyrir yn briodol gwneud hynny, efallai y byddwn yn darparu asiantaeth gyfeirio credyd gyda’ch data personol er mwyn cynnal gwiriad cyfeirio credyd yn erbyn chi.

Mewn rhai amgylchiadau cyfyngedig, byddwn ni’n prosesu data personol at ddibenion atal, ymchwilio, datgelu, neu erlyn troseddau neu gyflawni cosbau troseddol. Byddwn ni’n gwneud hyn er mwyn amddiffyn aelodau’r cyhoedd rhag unrhyw golled ariannol oherwydd anonestrwydd, camymddygiad neu ymddygiad amhriodol difrifol arall yn gysylltiedig â gweinyddiaeth pensiynau yn y gweithle.

Os ydych yn ymddiriedolwr, byddwn ni’n anfon gwybodaeth atoch drwy gylchlythyr (e-bost neu drwy’r post) os ydych wedi cofrestru amdanynt. Byddwn hefyd yn anfon gwybodaeth atoch pan mae’n ofynnol i ni wneud hynny yn unol â’r gyfraith.

Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth gan sefydliadau llywodraethol a chyrff cyhoeddus eraill gan gynnwys yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) a Chyllid a Thollau EM (HMRC).

Mewn rhai amgylchiadau, rydym yn casglu data personol gan ffynonellau sydd ar gael i’r cyhoedd. Gall y data hyn gael ei ddefnyddio mewn nifer o ffyrdd gwahanol gan gynnwys at ddibenion deallusrwydd ac i ni anfon cyfathrebiadau at randdeiliaid diwydiant allweddol.

Pan mae’n ofynnol i chi, yn gyfreithlon, ddarparu gwybodaeth i ni

Os ydych yn ymddiriedolwr neu reolwr cynllun pensiwn galwedigaethol, bydd yn ofynnol i chi ddarparu TPR gyda gwybodaeth yn ymwneud â’ch cynllun pensiwn ar ffurf cofnod cynllun. Rydym yn defnyddio’r cofnod cynllun i gasglu gwybodaeth am gynlluniau pensiynau. Mae’r data a gesglir yn ein helpu i gynnal ein cofrestr o gynlluniau pensiynau ac i adnabod cynlluniau gyda risg neu risg posibl i fuddion aelodau. Rydym hefyd yn defnyddio’r wybodaeth hon i amcangyfrif taliadau ardoll blynyddol.

Os ydych yn gyflogwr, mae’n ofynnol i chi, yn unol â’r gyfraith, gwblhau datganiad cydymffurfio. Os nad ydych yn gwneud hynny, mae’n bosib y byddwch yn wynebu camau gweithredu gorfodi.

Os byddwch yn gofyn am awdurdodi pensiwn ymddiriedolaeth meistr, byddwn yn prosesu eich data personol er mwyn cadarnhau a yw’r bobl yn rhan o’r cynllun ymddiriedolaeth meistr yn ‘addas a phriodol’ yn unol â Deddf Cynlluniau Pensiynau 2017 a rheoliadau sylfaenol. Byddwn ni hefyd yn prosesu eich data personol ynghylch unrhyw feini prawf awdurdodi neu at ddibenion goruchwylio a monitro parhaus.

O dan adran 72 Deddf Pensiynau 2004, efallai bydd TPR yn gofyn i chi gyflwyno unrhyw ddogfen, neu ddarparu unrhyw wybodaeth sy’n berthnasol i ni yn adfer ein swyddogaethau. Mae methu cydymffurfio â’r gofyn o dan adran 72 yn dramgwydd troseddol a gall arwain at TPR yn dod â gweithrediadau cyfreithiol yn erbyn chi.

Gwneud ymholiadau

Os ydych wedi gwneud ymholiad gyda ni, byddwn ni’n cadw eich data personol fel y gallwn ymdrin â’ch ymholiad. Nid oes angen i ni gasglu llawer o wybodaeth ond mae angen i ni wybod pwy ydych chi, yr hyn yr ydych wedi’i ofyn a sut y gallwn ni ymateb i chi.

Mae nifer o ffyrdd y gallwch gysylltu â ni, gweler isod:

 • ffoniwch ein Tîm Cymorth Cwsmeriaid
 • gwnewch ymholiad drwy ein ffurflen ymholiadau wefan
 • ysgrifennwch atom

Pan fyddwch yn cysylltu â TPR, byddwn ni’n casglu eich gwybodaeth i’n galluogi i ymateb i’ch ymholiad. Rydym yn recordio pob galwad at ddibenion hyfforddi a chydymffurfio, i wella ein gwasanaeth cwsmeriaid a ddarperir i chi neu i gadarnhau gwybodaeth a ddarperir i ni. Rydym hefyd yn casglu a defnyddio data personol at ddibenion ymchwil. Gellir cael eich dewis ar hap i gymryd rhan mewn arolwg. Pan fo hyn yn digwydd,bydd ORC International yn cysylltu â chi ar ein rhan gyda manylion yr arolwg.

Bydd angen i chi roi gwybod i ORC International os nad ydych yn dymuno cymryd rhan yn yr arolwg.

Ymweld â’n gwefan

Pan fydd rhywun yn ymweld â’n gwefan thepensionsregulator.gov.uk byddwn ni’n casglu gwybodaeth log rhyngrwyd safonol a manylion am batrymau ymddygiad ymwelwyr. Rydym yn gwneud hyn i ddarganfod pethau megis nifer yr ymwelwyr i wahanol rannau o’r safle. Rydym yn prosesu’r wybodaeth hon mewn ffordd sy’n golygu na allwn ddarganfod pwy yw’r unigolion dan sylw. Nid ydym yn gwneud unrhyw ymdrech i ddarganfod enwau’r rheini sy’n ymweld â’n gwefan.

Pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan, bydd cwci yn nodi ac olrhain eich ymweliad wrth gasglu gwybodaeth ystadegol. Mae’r cwcis yn dweud wrthym pa dudalennau yr ymwelwyd â hwy a chasglu gwybodaeth am ba mor aml yr ymwelwyd â thudalennau penodol.

Nid oes gan y cwci unrhyw ffordd o’ch adnabod. Nid yw’r cwci yn dal unrhyw ddata personol amdanoch chi ac ni ellir ei ddefnyddio wedyn i olrhain eich manylion chi.

Pan fyddwch yn edrych ar dudalennau ar ein gwefan ac yn dewis yr opsiwn ‘cofiwch fi’, caiff cwci ei osod ar eich cyfrifiadur a fydd yn cofio manylion eich cyfrifiadur. Bydd y cwci yn adnabod y cyfrifiadur a ddefnyddir er mwyn ei gwneud yn haws i chi ddefnyddio’r wefan y tro nesaf.

Mae cwcis yn ein helpu i asesu effeithiolrwydd ein gwefan a gallant ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol yn dilyn cyhoeddiadau. I gael rhagor o wybodaeth am y cwcis yr ydym yn eu defnyddio, ewch i cwcis.

Os ydych wedi ‘cofrestru’ i dderbyn unrhyw wasanaethau newyddion TPR, byddwn ond yn cadw’r wybodaeth sydd ei hangen i ni ddarparu’r gwasanaeth. Bydd negeseuon e-bost y byddwch yn eu derbyn yn rhoi dewis i chi ganslo’r tanysgrifiad a phan fydd hyn yn digwydd byddwn ni’n tynnu eich data personol oddi ar ein rhestr ac yn ei ddileu.

Os ydych chi wedi cwblhau neu os ydych wrthi’n cwblhau dysgu ar borth addysg, byddwn ni’n cadw rhywfaint o’ch data personol. Os byddwch yn anghofio eich manylion mewngofnodi neu os oes angen cadarnhau eich statws bydd angen i ni sicrhau bod yr ymholiad yn cyfateb â’r person cywir.

Ymgeiswyr swyddi

Defnyddir yr holl wybodaeth a ddarperir gennych wrth wneud cais am swydd gyda TPR at ddibenion prosesu eich cais ac am asesu os ydych yn addas i weithio i ni.

Mae gofyn i chi ddarparu copi o’ch CV a llythyr eglurhaol i ni.

Os cewch chi gynnig amodol am waith, bydd prosesydd trydydd parti, Inkerman, yn cynnal gwiriadau cyn dechrau gweithio a fydd yn gofyn ichi ddarparu:

 • tystiolaeth am eich hunaniaeth, gan gynnwys eich rhif yswiriant gwladol, eich manylion cyswllt a’ch hanes cyfeiriadau
 • tystiolaeth am eich cymwysterau
 • gwiriad cofnodion troseddol
 • manylion cyswllt canolwyr

Byddwn yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth cyfleoedd cyfartal i ni. Nid yw’n orfodol i chi ddarparu’r wybodaeth hon ac ni fydd yn cael effaith ar ganlyniad eich cais mewn unrhyw ffordd. Bydd unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei defnyddio ar gyfer cyflwyno a monitro ystadegau cyfleoedd cyfartal.

Os byddwch yn llwyddiannus gyda’ch cais, bydd gofyn i chi ddarparu eich manylion banc er mwyn i ni allu prosesu taliadau cyflog.

O bryd i’w gilydd, efallai y byddwn yn derbyn data personol gan asiantaethau recriwtio. Os bydd hyn yn digwydd, byddwn ni’n prosesu’r data hynny yn unol â’r hysbysiad preifatrwydd hwn.

Pan fyddwch yn enwebu cyswllt

Os ydych wedi’ch enwebu fel cyswllt, byddwn ni wedi derbyn eich gwybodaeth gyswllt gan unigolyn â’r caniatâd neu’r awdurdod angenrheidiol i ddarparu’ch data personol i ni. Eich cyflogwr neu gleient fydd y cyswllt hwn yn fwy aml na dim.

Gallwch ddewis ‘optio allan’ o dderbyn y cyfathrebiadau hyn neu ddiweddaru pwy ddylai wedi’i enwebu fel cyswllt drwy ymweld â’n tudalen enwebu cyswllt.

d) Rhannu data personol

Pan fydd gennym ganiatâd i’w gwneud, yn ôl y gyfraith, efallai y byddwn ni’n rhannu eich data personol gyda sefydliadau llywodraethol neu gyrff cyhoeddus eraill. Pan fyddwn ni’n rhannu data yn rheolaidd gyda chyrff cyhoeddus eraill, mae gennym gytundebau ar waith i reoli rhannu gwybodaeth ac i sicrhau cydymffurfiaeth â’r gyfraith. I gael mwy o wybodaeth, gweler ein tudalen memorandum of understanding.

O dan gyfraith yr UE, mae’n ofynnol i TPR ddarparu’r wybodaeth ganlynol i’r Awdurdod Yswiriant a Phensiynau Galwedigaethol Ewropeaidd (EIOPA) a fydd wedyn yn cael ei chyhoeddi ar eu cofrestr; enw, cyfeiriad, statws trawsffiniol, a’r wlad neu’r gwledydd sy’n cynnal y cynlluniau pensiwn ar gofrestr TPR. Mae cofrestr gyhoeddus EIOPA o gynlluniau pensiwn galwedigaethol Ewropeaidd yn cael ei diweddaru yn flynyddol ac mae hi ar gael ar wefan EIOPA.

Hefyd, rydym yn aml yn rhannu gwybodaeth gyda’r cyhoedd am unrhyw weithred rheoleiddio a gymerir gennym mewn achosion penodol. I gael mwy o wybodaeth, gweler essential guide to how we publish information about cases (PDF, 60kb, 6 tudalen).

Efallai byddwn ni’n rhannu eich data personol gyda sefydliadau preifat i ddarparu gwasanaethau i ni yn gysylltiedig â’n swyddogaethau statudol, er enghraifft, i gyflwyno adroddiad gweithiwr medrus neu i ddarparu gwasanaethau cyfreithlon. Rydym yn gofyn am ac yn sicrhau bod cydymffurfiad llawn â diogelu data drwy ein cyfarwyddiadau am gytundebau gyda hanfodion o’r fath.

I gael mwy o wybodaeth yn gysylltiedig â’n trefniadau am y rhain yr ydym yn rhannu gwybodaeth gyda nhw, gweler tudalen doing business with us.

Ni fyddwn byth yn rhannu eich data personol at ddibenion masnachol neu farchnata.

e) Hyd y cyfnod cadw

Bydd TPR ond yn cadw eich data am yr amser sydd angen i gyflawni ein hamcanion a’n swyddogaethau statudol. I gael mwy o wybodaeth am faint o amser rydym yn cadw data personol, gweler ein rhaglen cyfnod cadw (PDF, 463kb, 10 pages).

f) Eich hawliau

Os ydym yn dal eich data personol, yna mae gennych hawliau penodol mewn cysylltiad â’r hyn a wnawn ag ef.

Yr hawl i gael mynediad

Mae gennych yr hawl i gael mynediad at eich data personol. Pan fyddwch yn gofyn am gael mynediad at eich data personol, byddwn yn cadarnhau a oes gennym wybodaeth amdanoch. Os oes gennym data personol amdanoch, byddwn yn rhoi copi o’r data personol i chi heb godi ffi. Mewn rhai amgylchiadau, ni fyddwn yn darparu gwybodaeth i chi os byddai gwneud hyn yn anfantais o ran adfer ein swyddogaethau statudol.

Cywiro, dileu, cyfyngu a symudedd data

Mewn rhai amgylchiadau, mae gennych yr hawl i gael unrhyw ddata anghywir neu anghyflawn wedi’i gywiro; gallech hefyd gael yr hawl i ddileu eich data personol, cyfyngu prosesu eich data personol a chael eich data wedi’i drosglwyddo i ffurf mwy gyffredin.

Gwrthwynebu

Nid yw'r hawl i wrthwynebu prosesu eich data personol yn gymwys i brosesu data personol at ddibenion gweithredu swyddogaethau statudol TPR i’r graddau y byddai gweithredu’r hawl honno yn anfantais yn defnyddio’r swyddogaethau rheini.

Mae gennych yr hawl i wrthwynebu prosesu eich data personol gan TPR at ddibenion eraill. Os ydych yn dymuno gwneud cais am hyn, byddwn ni’n dileu eich data personol os oes angen yn gyfreithiol.

Yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl

Pan fyddwn ni’n prosesu eich data personol ar sail derbyn eich caniatâd, mae gennych yr hawl i dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg heb gael unrhyw effaith ar gyfreithlondeb prosesu cyn i chi dynnu yn ôl. Os gwnewch chi hyn, mae’n bosib na fyddwn ni’n gallu anfon cyfathrebiadau yr ydych wedi cofrestru amdanynt atoch rhagor neu unrhyw wybodaeth ac arweiniad arall.

Os ydych yn dymuno gwneud cais ar gyfer unrhyw rai o’r hawliau a nodir uchod, ysgrifennwch atom:

Y Rheoleiddiwr Pensiynau (TPR)
Napier House
Brighton
BN1 4DW

Fel arall, gallwch anfon e-bost atom yn dpa@tpr.gov.uk

g) Diogelu data

Ein blaenoriaeth mwyaf yw cadw eich data personol yn ddiogel. Rydym wedi rhoi prosesau mewn lle i ddiogelu eich data personol ac i gynnal ein henw da. Mae TPR yn dal ardystiad ISO 27001 ac yn cydymffurfio â’n cyfrifoldebau i gynnal lefelau uchel o ddiogelwch o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol a Deddf Diogelu Data 2018.

h) Proses gwyno

Bydd TPR yn ymdrechu i gyrraedd y safonau uchaf wrth gasglu a defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Am y rheswm hwn, byddwn ni’n cymryd unrhyw gwyn a dderbynir am y ffordd yr ydym yn trin eich data personol yn ddifrifol iawn. Rydym yn eich annog i ddod ag unrhyw bryderon i’n sylw. I gael mwy o wybodaeth am sut i wneud cwyn, gweler ein proses gwyno.

i) Adolygu'r hysbysiad preifatrwydd

Drafftiwyd yr hysbysiad preifatrwydd hwn i fod mor gryno a thryloyw â phosib. Am y rheswm hwnnw, nid yw’r hysbysiad hwn yn darparu rhestr gyflawn o’r ffyrdd yr ydym yn prosesu eich data. Os ydych yn meddwl ein bod wedi cael rhywbeth yn anghywir, wedi gadael rhywbeth allan neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y ffordd yr ydym yn prosesu eich data personol, gadewch i ni wybod gan ddefnyddio’r manylion cyswllt a ddarperir uchod.

Polisïau cyfryngau cymdeithasol

Polisi Facebook

Rydym wedi creu ein tudalen Facebook er mwyn i chi 'hoffi' a thrafod pynciau sy'n ymwneud â rheoleiddio cynlluniau pensiwn yn y DU.

Rydym yn annog trafodaeth rhwng ein dilynwyr, fodd bynnag efallai na fyddwn ni’n gallu darparu ymatebion unigol trwy Facebook. Efallai y bydd rhai ymholiadau’n cael eu dargyfeirio i'n sianeli ymateb penodol, er enghraifft, ar gyfer ymholiadau ynghylch y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Caiff y trafodaethau eu monitro gan ein rheolwyr tudalen Facebook a gallant gyfeirio ymholiad trwy gyfrwng sianeli cyfathrebu presennol lle mae'n briodol.

Nid ydym yn annog nac yn cymeradwyo unrhyw hyrwyddiadau masnachol neu drydydd parti sy'n ymddangos ar ein tudalen Facebook.

Argaeledd Facebook

Byddwn yn diweddaru a monitro ein tudalen Facebook yn ystod oriau swyddfa, 9am i 5.30pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae Facebook yn cael ei weithredu a'i gynnal gan Facebook, corfforaeth trydydd parti annibynnol. Nid yw TPR yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddiffyg neu ymyrraeth i'r gwasanaeth neu anawsterau technegol eraill sy'n codi oherwydd amser segur Facebook ei hunan.

Ein telerau aelodaeth ar gyfer Facebook

Os ydych yn dewis cysylltu â'n tudalen Facebook, gofynnwn ichi gadw at y telerau a restrir isod:

 • byddwch yn barchus i ddefnyddwyr eraill y dudalen
 • cadwch at y pwnc a pheidiwch â phostio cynnwys nad yw'n gysylltiedig â phwrpas y dudalen hon
 • peidiwch â defnyddio iaith sy'n dramgwyddus, ymfflamychol neu bryfoclyd
 • peidiwch â phostio deunydd os ydych chi'n gwybod neu'n amau y gall gwneud hynny dorri'r gyfraith
 • peidiwch â chofrestru mwy nag un cyfrif defnyddiwr ar gyfer un person
 • peidiwch â ffugio neu honni’n ffug eich bod yn cynrychioli person neu sefydliad
 • peidiwch â cheisio mewngofnodi trwy ddefnyddio cyfrif person arall
 • rhowch gyflwyniadau gonest a chywir (peidiwch â rhoi cyflwyniadau lle nad ydych yn siwr eu bod yn onest neu'u ffeithiol gywir)
 • peidiwch â gwneud unrhyw gymeradwyaeth neu hyrwyddiad masnachol o unrhyw gynnyrch, gwasanaeth neu gyhoeddiad

Bydd methu â chadw at hyn yn arwain at gael gwared ar eich  negeseuon a gallai arwain at rwystro’ch mynediad i'n tudalennau.

Polisi Twitter

Rheolir y cyfrif @TPRgovuk Twitter gan y tîm marchnata digidol, ar ran cydweithwyr ar draws TPR. Mae'r wybodaeth a ddarperir gennym ar gyfer cyfarwyddyd yn unig ac ni ddylid ei chymryd fel dehongliad diffiniol o'r gyfraith.

Efallai y byddwn ni’n defnyddio rhywfaint o awtomeiddio (megis offer sy'n cynhyrchu trydariadau o borthiadau RSS). Os ydych chi'n ein dilyn, gallwch ddisgwyl rhwng pump a deg trydariad y dydd yn cwmpasu'r canlynol:

 • rhybuddion am gynnwys newydd ar ein gwefan (gan gynnwys diweddariadau i godau a chyfarwyddyd)
 • gwybodaeth ynghylch trefniadau ar gyfer siaradwyr allweddol
 • mynychu digwyddiadau, datganiadau i'r wasg, postio blogau

Dilyn

Cyfyngedig yw’r adolygu a wnawn o’n  rhestr o ddilynwyr . Efallai y byddwn ni’n dilyn cyfrifon yn ôl nad ydynt yn sbam fel mater o drefn. Nid yw cael eich dilyn yn ôl yn, ac nid yw'n cyfleu, cymeradwyaeth o unrhyw fath.

Argaeledd Twitter

Byddwn yn diweddaru a monitro ein cyfrif Twitter yn ystod  oriau swyddfa 9am - 5.30pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Yn achlysurol efallai na fydd Twitter ar gael ac nid yw TPR yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddiffyg neu ymyrraeth i'r gwasanaeth neu anawsterau technegol eraill sy'n deillio o unrhyw gyfnod o amser segur gan Twitter.

@Addewidion a negeseuon uniongyrchol

Rydym yn croesawu adborth a syniadau gan ein holl ddilynwyr, fodd bynnag efallai na fyddwn ni’n gallu ymateb yn unigol i'r negeseuon a dderbyniwn drwy Twitter.

Mae'r tîm cyfryngau digidol yn darllen yr holl atebion@ a negeseuon uniongyrchol ac yn sicrhau bod unrhyw themâu neu awgrymiadau defnyddiol sy'n dod i'r amlwg yn cael eu trosglwyddo i'r timau perthnasol o fewn TPR.

Ni allwn ymgysylltu â materion sydd y tu hwnt i gylch gwaith statudol TPR neu ymateb i gwestiynau neu sylwadau lle byddai'n amhriodol i TPR fel awdurdod cyhoeddus  wneud hynny.

Efallai y byddwn yn cynnal sesiynau cwestiwn ac ateb Twitter (C ac A) i helpu ateb cwestiynau'r diwydiant. Yn ystod y sesiynau hyn, ni fyddwn yn ymateb i gwestiynau nad ydynt yn ymwneud â’r pwnc sy’n cael ei drafod ac ni fyddwn yn ymgysylltu ag unrhyw bersonau sy'n defnyddio'r sesiynau hyn i dargedu TPR gyda datganiadau neu gwestiynau mae TPR yn ystyried eu bod yn amhriodol. Bydd unrhyw gyfrifon sy'n defnyddio'r sesiwn C ac A i gyfeirio sylwadau sarhaus at TPR yn cael eu rhwystro a'u hysbysu.

Manylir ar y dulliau arferol o gysylltu â TPR ar gyfer gohebiaeth swyddogol a'r ymholiadau hynny sydd angen ymateb yn yr adran gysylltu â ni.

Polisi Google+

Rydym wedi creu ein tudalennau google + i chi rannu a thrafod pynciau sy'n ymwneud â rheoleiddio cynlluniau pensiwn yn y DU.

Rydym yn annog trafodaeth rhwng ein dilynwyr a'n cylchoedd, fodd bynnag efallai na fyddwn ni’n gallu cymryd rhan mewn ymatebion uniongyrchol trwy Google+.

Caiff y trafodaethau eu monitro gan ein rheolwyr tudalen Google+ a gallant gyfeirio ymholiad trwy sianeli cyfathrebu presennol lle mae'n briodol.

Nid ydym yn annog nac yn cymeradwyo unrhyw gymeradwyaeth fasnachol neu hyrwyddiadau trydydd parti sy'n ymddangos ar ein tudalennau Google+.

Ein telerau aelodaeth Google+

Os ydych yn dewis cysylltu â'n tudalennau Google+, gofynnwn  ichi gadw at y telerau a restrir isod:

 • byddwch yn barchus i ddefnyddwyr eraill y dudalen
 • cadwch at y pwnc a pheidiwch â phostio cynnwys nad yw'n gysylltiedig â phwrpas y dudalen hon
 • peidiwch â defnyddio iaith sy'n dramgwyddus, ymfflamychol neu bryfoclyd
 • peidiwch â phostio deunydd os ydych chi'n gwybod neu'n amau y gall gwneud hynny dorri'r gyfraith
 • peidiwch â phostio gwybodaeth bersonol - cyfeiriadau, rhifau ffôn, cyfeiriadau e-bost neu fanylion cyswllt ar-lein eraill - yn perthyn i chi neu unigolion eraill
 • peidiwch â chofrestru mwy nag un cyfrif defnyddiwr ar gyfer un person
 • peidiwch â dynwared neu honni’n ffug eich bod yn cynrychioli person neu sefydliad
 • peidiwch â cheisio mewngofnodi trwy ddefnyddio cyfrif person arall
 • rhowch gyflwyniadau gonest a chywir (peidiwch â darparu cyflwyniadau lle nad ydych yn siwr eu bod yn onest neu’n ffeithiol gywir)
 • peidiwch â gwneud unrhyw gymeradwyaeth fasnachol na hyrwyddo unrhyw gynnyrch, gwasanaeth neu gyhoeddiad

Bydd methu â chadw at hyn yn arwain at gael gwared ar eich  negeseuon a gallai olygu bod eich cysylltiadau’n cael eu rhwystro.

home.cymraeg.help_gwefan.polisïau_gwefan.page