Skip to main content
CymraegIn this
section

Ar y dudalen hon

Telerau ac Amodau

Y Rheoleiddiwr Pensiynau (y rheoleiddiwr), yw rheolwr y wefan, a gall wneud newidiadau i gynnwys y wefan ar unrhyw adeg heb rybudd.

Trwy gyrchu gwasanaethau ar-lein y rheoleiddiwr rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan ein telerau ac amodau, sy'n gymwys i'r gwasanaethau rydym yn eu darparu a'n gwefannau.

Polisi cysylltu

Ein polisi ar gysylltu ag ac oddi ar y wefan hon.

Cysylltu â'r safle hwn

Rydym yn croesawu ac yn annog gwefannau eraill i gysylltu â'r wybodaeth a gynhelir ar y tudalennau hyn, ac nid oes rhaid i chi ofyn am ganiatâd i gysylltu â’n  gwefan. Fodd bynnag, ni ddylech awgrymu fod eich gwefan yn, neu fod ei chynnwys yn gysylltiedig â, nag yn cael ei chymeradwyo gan, y Rheoleiddiwr Pensiynau.

Cysylltu oddi ar y wefan hon

Rydym yn cysylltu ag adrannau eraill y Llywodraeth a chyrff cynrychioliadol ond nid cwmnïau unigol. Ble mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau ac adnoddau eraill a ddarperir gan drydydd partïon, darperir y dolenni hyn er gwybodaeth i chi’n unig. Nid ydym yn gwneud unrhyw warantiad o unrhyw fath mewn perthynas â’r gwefannau hynny na’u cynnwys na chyflawnder neu gywirdeb y gwefannau hynny. Dylai ymwelwyr gymryd cyngor penodol gan weithiwr proffesiynol cymwysedig, lle bo angen. Nid yw disgrifiadau o, neu gyfeiriadau neu ddolenni i wefannau eraill o fewn ein gwefan yn, ac nid ydynt yn cyfleu, cymeradwyaeth o’r gwefannau hynny na’u cynnwys. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys y safleoedd neu'r adnoddau hynny, ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb amdanynt nac am unrhyw golled, amhariad neu ddifrod a allai godi o'ch defnydd ohonynt.

Cydweddoldeb caledwedd a meddalwedd

Nid ydym yn gwarantu y bydd y wefan hon yn gydnaws â’r holl neu unrhyw galedwedd a meddalwedd y gallwch eu defnyddio neu y bydd y wefan ar gael drwy'r amser neu ar unrhyw adeg benodol.

Diogelu rhag feirysau

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd yn ystod pob cam o'r broses gynhyrchu. Mae bob amser yn ddoeth i chi redeg rhaglen wrthfeirysau ar yr holl ddeunydd a lawrlwythir oddi ar y rhyngrwyd.

Cofrestru ar gyfer ein gwasanaethau ar-lein

I gofrestru ar gyfer ein gwasanaethau ar-lein mae'n rhaid i chi roi cyfeiriad e-bost sy’n gweithio a chyfrinair. Rydych yn cytuno i gadw’ch cyfrinair yn gyfrinachol a ddiogel.

Efallai y bydd eich defnydd o'r gwasanaethau’n gofyn i chi ddarparu’ch cyfeiriad e-bost eich hunan a chyfeiriadau e-bost ar gyfer ac ar ran ymddiriedolwyr / rheolwyr, cysylltiadau cofnodion cynllun ac eraill. Wrth wneud hynny, rydych yn cadarnhau’ch parodrwydd i dderbyn rhybuddion, hysbysiadau a dogfennau eraill yn electronig a dylech sicrhau bod y rhai hynny rydych yn darparu eu cyfeiriadau e-bost hefyd yn fodlon derbyn rhybuddion, hysbysiadau a dogfennau eraill gan TPR yn electronig.

Fodd bynnag, os ydych yn defnyddio cyfeiriad e-bost y gellir ei gyrchu gan ddefnyddwyr lluosog, mae’r rhai hynny sydd â mynediad at y cyfeiriad e-bost a chyfrinair hynny’n gyd-gyfrifol am gadw'r manylion cofrestru’n ddiogel.

Y gwasanaethau yw:

 • cyfnewid: gwasanaeth sy'n caniatáu i chi weld gwybodaeth ar-lein (gwybodaeth cynllun ac anfonebau Ardoll), i anfon gwybodaeth yn electronig (cofnodion cynllun a chywiriadau i wybodaeth cynllun), i ddweud wrthym am unrhyw fethiannau pwysig ynghylch talu ar gyfer cynlluniau â chyfraniadau diffiniedig (cynnal cyfraniadau) ac i dderbyn gwybodaeth yn electronig gan TPR (cyhoeddi anfonebau Ardoll i gysylltiadau dynodedig a rhybudd cofnod y cynllun).
 • pyrth addysg: gwasanaethau sy'n darparu dysgu ar-lein i ymddiriedolwyr ac eraill gynyddu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o bensiynau.
 • newyddion-drwy-e-bost: gwasanaeth tanysgrifio sy'n eich galluogi i gadw’n gyfredol â datblygiadau TPR.
 • datganiad o gydymffurfiaeth ar gyfer cofrestru awtomatig (cofrestru): gwasanaeth sy'n caniatáu i gyflogwyr gwblhau'r datganiad gofynnol gyda TPR pan fyddant wedi cofrestru gweithwyr penodol yn awtomatig i mewn i gynllun pensiwn.
 • ceisiadau i benodi ymddiriedolwr: gwasanaeth ar-lein ar gyfer cyflwyno ceisiadau penodi ymddiriedolwr o dan adran 7 (3) (b) Deddf Pensiynau 1995.

Cofrestru Exchange

Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer Exchange rydych yn cytuno rhoi eich enw, cyfeiriad post, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn. Rydych hefyd yn cytuno cyflwyno nifer o gwestiynau diogelwch gydag atebion.

Efallai y bydd eich defnydd o'r gwasanaethau yn gofyn i chi ddarparu’ch cyfeiriad e-bost eich hunan a chyfeiriadau e-bost ar gyfer ac ar ran yr ymddiriedolwyr / rheolwyr, cysylltiadau cofnodion cynllun ac eraill. Wrth wneud hynny, rydych yn cadarnhau’ch parodrwydd eich hunan i dderbyn rhybuddion, hysbysiadau a dogfennau eraill yn electronig a dylech sicrhau bod y rhai hynny rydych yn darparu eu cyfeiriadau e-bost hefyd yn barod i dderbyn rhybuddion, hysbysiadau a dogfennau eraill gan TPR yn electronig.

Gallwch newid unrhyw rai o'ch manylion cofrestru defnyddiwr. Hefyd gallwch ofyn am gael  tynnu’n ôl eich enw fel defnyddiwr.

Os oes arnoch angen mynediad at gynllun am y tro cyntaf, bydd angen i chi gysylltu ag ymddiriedolwyr y cynllun a fydd yn gallu rhoi mynediad ichi drwy fewngofnodi i'r cynllun ar Gyfnewid a dewis 'rheoli pwy all gael mynediad at y cynllun hwn ar-lein'. Bydd arnynt angen eich cyfeiriad e-bost i gwblhau cysylltu â’r cynllun.

Cofrestru pyrth addysg

Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer y pyrth addysg, gofynnir ichi ddarparu gwybodaeth sy'n cynnwys eich enw,  pa fath o ymddiriedolwr ydych  (os ydych yn ymddiriedolwr), eich rôl os nad ydych yn ymddiriedolwr, y math o gynllun a chyfeiriad e-bost.

Mae'r wybodaeth hon yn caniatáu inni ddarparu cofnod datblygu ichi a bydd yn eich hysbysu o unrhyw fersiynau newydd o’r rhaglen e-ddysgu yn y dyfodol ac yn eich annog i gwblhau'r rhaglen ddysgu.

Datganiad o gydymffurfiaeth ar gyfer cofrestru awtomatig (cofrestru)

Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer datganiad ymrestru awtomatig gofynnir ichi ddarparu gwybodaeth sy'n cynnwys eich enw, manylion cyswllt, eich cod fel y’i darperir i chi gan TPR a manylion yn ymwneud â’ch cwmni.

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn y bydd angen i chi ei ddarparu, ewch i ddatganiad o gydymffurfiaeth ar gyfer cofrestru awtomatig.

Cofrestru Newyddion-drwy-e-bost

I dderbyn newyddion-drwy e-bost gofynnir i chi roi gwybodaeth sy'n cynnwys eich enw, cyfeiriad e-bost a'ch rôl (os yn gysylltiedig â'r diwydiant pensiwn).

Ceisiadau i benodi ymddiriedolwr

Pan fyddwch yn defnyddio'r gwasanaeth ceisiadau i benodi ymddiriedolwr gofynnir ichi nodi manylion aelod a / neu fanylion trydydd parti yn ogystal â gwybodaeth sy'n ymwneud â'r cynllun a'r cwmni y mae'r cais yn perthyn iddynt.

Amrywiad i delerau ac amodau

Trwy dderbyn y telerau ac amodau rydych yn cytuno y gallwn ni:

 • ddefnyddio’r gwasanaethau ar gyfer unrhyw ran o'n busnes â chi mewn cysylltiad ag unrhyw un o'r gwasanaethau rydych wedi cofrestru ar ei gyfer.
 • newid, tynnu'n ôl neu ychwanegu at y gwasanaethau a'r wefan (neu eu nodweddion) neu newid y dull y gallwch gael mynediad i’r gwasanaethau, i gyd heb rybudd
 • adolygu’r telerau a'r amodau hyn o bryd i’w gilydd wrth i ni ddatblygu'r gwasanaeth. Byddwch yn cael eich hysbysu o unrhyw newidiadau drwy'r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd wrth gofrestru neu drwy hysbysiad ar ein gwefan. Bydd y newidiadau’n berthnasol i'r defnydd o'n gwefan a gwasanaethau ar ôl i ni roi rhybudd

Os nad ydych yn dymuno derbyn y telerau ac amodau newydd ni ddylech barhau i ddefnyddio'r gwasanaethau. Os ydych yn parhau i ddefnyddio'r gwasanaethau ar ôl y dyddiad y daw'r newid i rym, bydd eich defnydd o'r gwasanaethau yn dangos eich bod yn cytuno cael eich rhwymo gan y telerau ac amodau newydd.

Gallwch weld ein telerau ac amodau ar unrhyw adeg trwy ddewis y ddolen 'telerau ac amodau' ar ein gwefan.

Cyswllt rhyngoch chi a'r rheoleiddiwr

Fel arfer, byddwn ni’n defnyddio’ch cyfeiriad e-bost i gyfathrebu â chi. Fel arall, efallai y byddwn ni’n cysylltu â chi trwy ddefnyddio’ch cyfeiriad post a rhif ffôn.

Noder nad yw anfon gwybodaeth trwy e-bost yn ddiogel ac y’i gwneir ar eich menter eich hun.

Deddf Diogelu Data 1998 a phreifatrwydd

Mae TPR yn rheolwr data o dan y Ddeddf Diogelu Data 1998. Byddwn ni’n cadw a phrosesu’ch gwybodaeth bersonol ac unrhyw wybodaeth bersonol trydydd partïon a ddarperir yn unol â'r Ddeddf hon.

Pan ddarperir data personol trydydd partïon gennych chi, rydym yn cymryd yn ganiataol eich bod wedi cael yr awdurdod sydd ei angen i ddarparu'r wybodaeth hon oni bai eich bod yn dweud wrthym fel arall. Byddwn ni’n cadw a phrosesu’ch gwybodaeth bersonol ac unrhyw wybodaeth bersonol trydydd partïon a gyflenwir yn unol â'r Ddeddf hon.

Efallai y byddwn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth bersonol ac unrhyw wybodaeth bersonol trydydd partïon a gyflenwir mewn cysylltiad ag unrhyw un o'n swyddogaethau statudol, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i, ddiben cadw cofnodion mewnol, i ddarparu unrhyw un o'n gwasanaethau rydych wedi cofrestru amdanynt ac i gysylltu â chi.

Ni fyddwn ni’n trosglwyddo, datgelu, gwerthu, dosbarthu na phrydlesu’r wybodaeth rydych wedi ei darparu i drydydd partïon oni bai fod gennym eich caniatâd ac eithrio lle y caniateir inni wneud hynny er mwyn arfer ein swyddogaethau rheoleiddio neu y caniateir inni wneud hynny neu lle mae’n ofynnol inni wneud hynny yn ôl y gyfraith er mwyn cynorthwyo cyrff eraill i arfer eu swyddogaethau statudol. I weld rhagor o wybodaeth am sut mae’ch gwybodaeth yn cael ei defnyddio, ei chadw'n ddiogel a’ch hawliau mynediad gweler ein hysbysiad preifatrwydd.

Cofrestr gyhoeddus EIOPA

O dan gyfraith yr UE mae'n ofynnol i TPR ddarparu'r wybodaeth ganlynol i'r Awdurdod Yswiriant a Phensiynau Galwedigaethol Ewropeaidd (EIOPA) a fydd wedyn yn cael ei chyhoeddi ar eu cofrestr: enw, cyfeiriad, statws trawsffiniol, a gwlad neu wledydd cynnal y cynlluniau pensiwn yng nghofrestr TPR. Diweddarir cofrestr gyhoeddus EIOPA o gynlluniau galwedigaethol Ewropeaidd yn flynyddol ac mae ar gael i’w gweld ar y wefan EIOPA.

Pyrth addysg

Cynhelir y pyrth addysg ar ein rhan gan drydydd parti. Mae'r trydydd parti wedi cael ei ddewis yn ofalus gan TPR, ac yn rhwym drwy gontract i drin eich gwybodaeth yn yr un modd â TPR.

Defnyddio cwcis

Rydym yn defnyddio 'cwcis' sy'n ddarnau o ddata sy’n cael eu creu a’u storio ar eich gyriant caled pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau ar-lein.

Dysgwch ragor am sut rydym yn defnyddio cwcis.

Hawlfraint ac eiddo deallusol

Mae'r gwasanaethau a’r wefan a’r holl ddeunyddiau a gynhwysir ynddi’n cael eu diogelu gan hawliau eiddo deallusol, gan gynnwys hawlfraint, ac naill ai maent yn perthyn i'r rheoleiddiwr neu wedi’u trwyddedu iddo i'w defnyddio. Mae deunyddiau yn cynnwys, ond nid ydynt wedi’u cyfyngu i’r, dyluniad, cynllun, golwg, ymddangosiad, graffeg a dogfennau ar y wefan, yn ogystal â chynnwys arall.

Rydym wedi trefnu bod y gwasanaethau a'r wefan ar gael i chi ar gyfer eich defnydd personol anfasnachol eich hunan. Gallwn ni addasu, tynnu'n ôl neu wadu mynediad at y wefan hon ar unrhyw adeg.

Dylai unrhyw ddefnydd o ddeunyddiau ar y wefan hon, gan gynnwys ond nid wedi’i gyfyngu i atgynhyrchu at unrhyw ddiben ac addasu, dosbarthu neu ailgyhoeddi gydnabod y rheoleiddiwr fel y ffynhonnell a bydd yn amodol ar hawliau eiddo deallusol sy'n cysylltu â deunyddiau o'r fath.

Mae'r pyrth addysg - yr wybodaeth a ddarperir mewn modiwlau, tiwtorialau ac adnoddau dysgu eraill ar y wefan hon yn cael eu darparu fel arf addysgol yn unig.

Atebolrwydd

Er y gwneir pob ymdrech gan y rheoleiddiwr (a'i isgontractwyr awdurdodedig) i gadw gwybodaeth a gyflwynir i chi’n ddiogel, rydych yn derbyn y risg y gall data a drosglwyddir yn electronig drwy'r wefan hon neu fel arall gael ei ryng-gipio cyn cyrraedd ei gyrchfan arfaethedig neu gael ei gyrchu gan drydydd partïon heb awdurdod ac y gallai partïon o'r fath fanteisio’n anghyfreithlon arno.

Nid ydym yn atebol am unrhyw niwed, colled neu ddifrod, sut bynnag y'i hachosir, a achoswyd i chi trwy ddefnyddio'r gwasanaethau hyn.

Rhybudd preifatrwydd

Mae ein hysbysiad preifatrwydd yn esbonio sut rydym yn gofalu am eich data personol.

Data personol

Rydym yn casglu data personol mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys:

 • ymholwyr
 • swyddogaethau TPR
 • ymddiriedolwyr pensiwn
 • ymwelwyr â'n gwefan
 • gweinyddiaeth staff

Ymholwyr

Os ydych wedi gofyn rhywbeth i ni, byddwn ni’n cadw’ch data personol fel y gallwn ni roi'r gwasanaeth gorau posibl i chi. Nid oes angen i ni gasglu llawer o wybodaeth ond mae angen i ni wybod pwy ydych chi, yr hyn yr ydych wedi’i ofyn a sut y gallwn ni ymateb i chi.

Caiff eich data personol ac unrhyw ddata rydych wedi’i roi i ni am bobl eraill ei drin yn gyfrinachol. Weithiau bydd angen i ni rannu’ch data personol gyda chydweithwyr mewnol ac allanol fel y gallwn ni ateb eich cwestiynau. Byddwn ni’n lleihau gyda phwy y bydd angen i ni ei rannu, ac ni fyddwn   ond yn rhannu manylion personol ar yr amod eu bod yn eu trin yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data a’u dileu cyn gynted ag y bo modd.

Rydym yn casglu ystadegau ynghylch y nifer a / neu'r math o ymholiadau a dderbyniwn, ond ni fydd y rhain byth yn datgelu data personol.

Swyddogaethau TPR

Ein hamcanion yw diogelu buddiannau aelodau cynlluniau pensiwn seiliedig ar waith; lleihau'r risg o daliadau iawndal gan y Gronfa Diogelu Pensiynau; hybu a gwella dealltwriaeth o weinyddiaeth dda o gynlluniau pensiwn a sicrhau bod cyflogwyr yn cydymffurfio i’r eithaf â dyletswyddau cofrestru awtomatig.

Pan fydd pethau'n mynd o chwith, byddwn yn ymchwilio i'r mater. Byddwn yn casglu gwybodaeth, a allai gynnwys data personol am bobl a allai fod yn gysylltiedig. Pan fyddwn yn casglu data personol yn y modd hwn rydym yn gyfyngedig yn y modd y gallwn ei ddefnyddio i ddibenion y tu allan i'n swyddogaethau statudol.

Ymddiriedolwyr pensiwn

Os ydych chi'n ymddiriedolwr ac yn cwblhau manylion cofnod cynllun byddwn ni’n cadw’ch gwybodaeth fel y gallwn ni gysylltu â chi os bydd unrhyw ymholiadau’n codi. Mae cyfarwyddeb Ewropeaidd yn mynnu bod gwybodaeth benodol ynghylch cynllun yn cael ei chyhoeddi’n ganolog ar gofrestr Ewropeaidd.

Er nad yw'n gymwys i bawb, dylai'r rhai hynny sy'n cwblhau cofnodion cynllun ystyried lefel y data personol y trefnir ei fod ar gael gan na all TPR orfodi cyfyngiadau ar ei ddefnydd.

Os ydych chi wedi cwblhau neu os ydych wrthi'n cwblhau dysgu ar y pyrth addysg, yna byddwn ni’n cadw rhywfaint o'ch data personol. Os byddwch yn anghofio’ch manylion mewngofnodi neu os oes angen cadarnhau’ch statws bydd angen inni sicrhau bod yr ymholiad yn cyd-fynd â'r person cywir.

Fel ymddiriedolwr  mae’n rhaid inni roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi a byddwn ni’n anfon gwybodaeth atoch drwy gylchlythyr (e-bost neu drwy'r post).

Ymwelwyr â'n gwefan

Pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan bydd cwci’n nodi ac olrhain eich ymweliad wrth gasglu gwybodaeth ystadegol. Mae cwcis yn dweud wrthym pa dudalennau yr ymwelwyd â hwy a chasglu gwybodaeth ynghylch faint o weithiau yr ymwelwyd â thudalennau penodol.

Nid oes gan y cwci unrhyw ffordd o’ch adnabod, nid yw'n dal unrhyw ddarn o'ch data personol ac ni ellir ei ddefnyddio wedyn i’ch olrhain chi.

Pan fyddwch yn gweld tudalennau ar ein gwefan ac yn dewis opsiwn 'cofia fi', caiff cwci ei osod ar eich cyfrifiadur a fydd yn cofio manylion eich cyfrifiadur. Nid yw'r cwci yn ceisio’ch adnabod chi fel unigolyn, dim ond y cyfrifiadur a ddefnyddir er mwyn ei gwneud yn haws ichi ddefnyddio’r wefan y tro nesaf.

Mae cwcis yn ein helpu i asesu effeithiolrwydd ein gwefan a gallant ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol yn dilyn cyhoeddiadau. I gael rhagor o wybodaeth ynghylch y cwcis rydym yn eu defnyddio ewch i gwcis.

Os ydych wedi 'cofrestru' er mwyn derbyn unrhyw un o wasanaethau newyddion TPR  ni fyddwn ond yn cadw’r wybodaeth sydd ei hangen i ni gyflenwi'r gwasanaeth. Bydd negeseuon e-bost y byddwch yn eu derbyn yn rhoi'r dewis ichi  roi'r gorau i dderbyn y negeseuon e-bost hyn a byddwn ni’n tynnu’ch data personol oddi ar ein rhestr a’i ddileu.

Gweinyddiaeth staff

Os ydych yn gweithio ar hyn o bryd / wedi gweithio i TPR, byddwn ni’n cadw’ch data personol yn unol â chyfraith gyflogaeth.  Ni fyddwn ond yn cadw’r hyn rydym ei angen, gan ddibynnu ar statws eich cyflogaeth ac ni fyddwn ni’n ei gadw am fwy o amser nag y mae angen i ni ei wneud.

Diogelu

Gwybodaeth yw ased mwyaf y rheoleiddiwr, hebddi ni allwn ni weithredu. Rydym wedi rhoi prosesau yn eu lle i ddiogelu gwybodaeth, er mwyn cynnal ein henw da. Mae'r rheoleiddiwr yn dal ardystiad ISO 27001 ac yn cydymffurfio â'n cyfrifoldebau i ddiogelu data personol o dan Ddeddf Diogelu Data 1998.

Datgelu

Weithiau bydd angen i ni rannu gwybodaeth. Efallai y byddwn ni’n rhannu data personol gydag asiantaethau eraill, ond dim ond i'r graddau ei bod yn deg ac yn gyfreithlon i wneud hynny. Os gwnawn ni hynny, byddwn ni’n eu cynghori ar sut i drin eich data personol.

Mae'r rheoleiddiwr yn bartner mewn nifer o gytundebau i rannu a derbyn data personol. Mae hyn yn ein helpu i gyflawni ein swyddogaethau statudol ac yn helpu asiantaethau eraill i gyflawni eu swyddogaethau hwy.

Rydym yn aml yn cyhoeddi gwybodaeth ynghylch cam(au) rheoleiddio rydym wedi'u cymryd. Bydd unrhyw gyhoeddiad yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.

Cydymffurfio â’r Ddeddf Diogelu Data

Rydym yn cydymffurfio ag egwyddorion Deddf Diogelu Data 1998 trwy gymryd pob cam rhesymol i sicrhau y:

 • defnyddir data personol dim ond pan yw'n deg ac yn gyfreithlon i wneud hynny
 • nid yw data personol, a gafwyd am reswm penodol, cyfreithlon yn cael ei brosesu wedyn ar gyfer diben anghydnaws
 • dim ond data personol angenrheidiol a gaiff ei gasglu
 • bydd data personol a gedwir yn gywir a chaiff ei ddiweddaru
 • ni chaiff data personol ei ddal am fwy o amser nag sy'n angenrheidiol
 • gall unigolion gyrchu gwybodaeth amdanynt eu hunain yn unol â'u hawliau o dan Ddeddf Diogelu Data 1998
 • bydd data personol yn cael ei gadw’n saff ac yn ddiogel
 • ni fydd data personol ond yn cael ei drosglwyddo’r  tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd  os yw’r mesurau diogelu priodol wedi’u rhoi yn eu lle

Eich hawliau

Os ydym yn dal eich data personol yna mae gennych hawliau mewn cysylltiad â'r hyn a wnawn ag ef:

Gallwch ofyn am gopi o'r data sydd gennym amdanoch chi trwy wneud 'cais am fynediad pwnc'. Os hoffech wneud cais o'r fath, byddwch gystal ag ysgrifennwch atom:

The Data Protection Officer
Y Rheoleiddiwr Pensiynau
Napier House
Brighton
BN1 4DW

E-bost: dpa@thepensionsregulator.gsi.gov.uk

Os nad ydych yn fodlon bod y data sydd gennym amdanoch yn gywir, gallwch ofyn i ni gywiro unrhyw newidiadau.
Pe byddai ein defnydd o'ch data personol yn achosi difrod neu ofid sylweddol i chi, gallwch ofyn i ni roi'r gorau iddi.

Dylid anfon ceisiadau at y cyfeiriad uchod.

Proses gwynion

Os nad ydych yn fodlon ar sut rydym yn trin eich data personol, dywedwch wrthym, i gael rhagor o wybodaeth ynghylch ein proses gwyno, ewch i gwyno am TPR.

Adolygiad o rybudd preifatrwydd

Rydym yn adolygu'r rhybudd preifatrwydd hwn yn rheolaidd. Os ydych yn meddwl ein bod wedi cael rhywbeth o'i le neu wedi gadael rhywbeth allan neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth am ein polisi preifatrwydd, rhowch wybod i ni yn y cyfeiriad uchod.

Polisïau cyfryngau cymdeithasol

Polisi Facebook

Rydym wedi creu ein tudalen Facebook er mwyn i chi 'hoffi' a thrafod pynciau sy'n ymwneud â rheoleiddio cynlluniau pensiwn yn y DU.

Rydym yn annog trafodaeth rhwng ein dilynwyr, fodd bynnag efallai na fyddwn ni’n gallu darparu ymatebion unigol trwy Facebook. Efallai y bydd rhai ymholiadau’n cael eu dargyfeirio i'n sianeli ymateb penodol, er enghraifft, ar gyfer ymholiadau ynghylch y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Caiff y trafodaethau eu monitro gan ein rheolwyr tudalen Facebook a gallant gyfeirio ymholiad trwy gyfrwng sianeli cyfathrebu presennol lle mae'n briodol.

Nid ydym yn annog nac yn cymeradwyo unrhyw hyrwyddiadau masnachol neu drydydd parti sy'n ymddangos ar ein tudalen Facebook.

Argaeledd Facebook

Byddwn yn diweddaru a monitro ein tudalen Facebook yn ystod oriau swyddfa, 9am i 5.30pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae Facebook yn cael ei weithredu a'i gynnal gan Facebook, corfforaeth trydydd parti annibynnol. Nid yw TPR yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddiffyg neu ymyrraeth i'r gwasanaeth neu anawsterau technegol eraill sy'n codi oherwydd amser segur Facebook ei hunan.

Ein telerau aelodaeth ar gyfer Facebook

Os ydych yn dewis cysylltu â'n tudalen Facebook, gofynnwn ichi gadw at y telerau a restrir isod:

 • byddwch yn barchus i ddefnyddwyr eraill y dudalen
 • cadwch at y pwnc a pheidiwch â phostio cynnwys nad yw'n gysylltiedig â phwrpas y dudalen hon
 • peidiwch â defnyddio iaith sy'n dramgwyddus, ymfflamychol neu bryfoclyd
 • peidiwch â phostio deunydd os ydych chi'n gwybod neu'n amau y gall gwneud hynny dorri'r gyfraith
 • peidiwch â chofrestru mwy nag un cyfrif defnyddiwr ar gyfer un person
 • peidiwch â ffugio neu honni’n ffug eich bod yn cynrychioli person neu sefydliad
 • peidiwch â cheisio mewngofnodi trwy ddefnyddio cyfrif person arall
 • rhowch gyflwyniadau gonest a chywir (peidiwch â rhoi cyflwyniadau lle nad ydych yn siwr eu bod yn onest neu'u ffeithiol gywir)
 • peidiwch â gwneud unrhyw gymeradwyaeth neu hyrwyddiad masnachol o unrhyw gynnyrch, gwasanaeth neu gyhoeddiad

Bydd methu â chadw at hyn yn arwain at gael gwared ar eich  negeseuon a gallai arwain at rwystro’ch mynediad i'n tudalennau.

Polisi Twitter

Rheolir y cyfrif @TPRgovuk Twitter gan y tîm marchnata digidol, ar ran cydweithwyr ar draws TPR. Mae'r wybodaeth a ddarperir gennym ar gyfer cyfarwyddyd yn unig ac ni ddylid ei chymryd fel dehongliad diffiniol o'r gyfraith.

Efallai y byddwn ni’n defnyddio rhywfaint o awtomeiddio (megis offer sy'n cynhyrchu trydariadau o borthiadau RSS). Os ydych chi'n ein dilyn, gallwch ddisgwyl rhwng pump a deg trydariad y dydd yn cwmpasu'r canlynol:

 • rhybuddion am gynnwys newydd ar ein gwefan (gan gynnwys diweddariadau i godau a chyfarwyddyd)
 • gwybodaeth ynghylch trefniadau ar gyfer siaradwyr allweddol
 • mynychu digwyddiadau, datganiadau i'r wasg, postio blogau

Dilyn

Cyfyngedig yw’r adolygu a wnawn o’n  rhestr o ddilynwyr . Efallai y byddwn ni’n dilyn cyfrifon yn ôl nad ydynt yn sbam fel mater o drefn. Nid yw cael eich dilyn yn ôl yn, ac nid yw'n cyfleu, cymeradwyaeth o unrhyw fath.

Argaeledd Twitter

Byddwn yn diweddaru a monitro ein cyfrif Twitter yn ystod  oriau swyddfa 9am - 5.30pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Yn achlysurol efallai na fydd Twitter ar gael ac nid yw TPR yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ddiffyg neu ymyrraeth i'r gwasanaeth neu anawsterau technegol eraill sy'n deillio o unrhyw gyfnod o amser segur gan Twitter.

@Addewidion a negeseuon uniongyrchol

Rydym yn croesawu adborth a syniadau gan ein holl ddilynwyr, fodd bynnag efallai na fyddwn ni’n gallu ymateb yn unigol i'r negeseuon a dderbyniwn drwy Twitter.

Mae'r tîm cyfryngau digidol yn darllen yr holl atebion@ a negeseuon uniongyrchol ac yn sicrhau bod unrhyw themâu neu awgrymiadau defnyddiol sy'n dod i'r amlwg yn cael eu trosglwyddo i'r timau perthnasol o fewn TPR.

Ni allwn ymgysylltu â materion sydd y tu hwnt i gylch gwaith statudol TPR neu ymateb i gwestiynau neu sylwadau lle byddai'n amhriodol i TPR fel awdurdod cyhoeddus  wneud hynny.

Efallai y byddwn yn cynnal sesiynau cwestiwn ac ateb Twitter (C ac A) i helpu ateb cwestiynau'r diwydiant. Yn ystod y sesiynau hyn, ni fyddwn yn ymateb i gwestiynau nad ydynt yn ymwneud â’r pwnc sy’n cael ei drafod ac ni fyddwn yn ymgysylltu ag unrhyw bersonau sy'n defnyddio'r sesiynau hyn i dargedu TPR gyda datganiadau neu gwestiynau mae TPR yn ystyried eu bod yn amhriodol. Bydd unrhyw gyfrifon sy'n defnyddio'r sesiwn C ac A i gyfeirio sylwadau sarhaus at TPR yn cael eu rhwystro a'u hysbysu.

Manylir ar y dulliau arferol o gysylltu â TPR ar gyfer gohebiaeth swyddogol a'r ymholiadau hynny sydd angen ymateb yn yr adran gysylltu â ni.

Polisi Google+

Rydym wedi creu ein tudalennau google + i chi rannu a thrafod pynciau sy'n ymwneud â rheoleiddio cynlluniau pensiwn yn y DU.

Rydym yn annog trafodaeth rhwng ein dilynwyr a'n cylchoedd, fodd bynnag efallai na fyddwn ni’n gallu cymryd rhan mewn ymatebion uniongyrchol trwy Google+.

Caiff y trafodaethau eu monitro gan ein rheolwyr tudalen Google+ a gallant gyfeirio ymholiad trwy sianeli cyfathrebu presennol lle mae'n briodol.

Nid ydym yn annog nac yn cymeradwyo unrhyw gymeradwyaeth fasnachol neu hyrwyddiadau trydydd parti sy'n ymddangos ar ein tudalennau Google+.

Ein telerau aelodaeth Google+

Os ydych yn dewis cysylltu â'n tudalennau Google+, gofynnwn  ichi gadw at y telerau a restrir isod:

 • byddwch yn barchus i ddefnyddwyr eraill y dudalen
 • cadwch at y pwnc a pheidiwch â phostio cynnwys nad yw'n gysylltiedig â phwrpas y dudalen hon
 • peidiwch â defnyddio iaith sy'n dramgwyddus, ymfflamychol neu bryfoclyd
 • peidiwch â phostio deunydd os ydych chi'n gwybod neu'n amau y gall gwneud hynny dorri'r gyfraith
 • peidiwch â phostio gwybodaeth bersonol - cyfeiriadau, rhifau ffôn, cyfeiriadau e-bost neu fanylion cyswllt ar-lein eraill - yn perthyn i chi neu unigolion eraill
 • peidiwch â chofrestru mwy nag un cyfrif defnyddiwr ar gyfer un person
 • peidiwch â dynwared neu honni’n ffug eich bod yn cynrychioli person neu sefydliad
 • peidiwch â cheisio mewngofnodi trwy ddefnyddio cyfrif person arall
 • rhowch gyflwyniadau gonest a chywir (peidiwch â darparu cyflwyniadau lle nad ydych yn siwr eu bod yn onest neu’n ffeithiol gywir)
 • peidiwch â gwneud unrhyw gymeradwyaeth fasnachol na hyrwyddo unrhyw gynnyrch, gwasanaeth neu gyhoeddiad

Bydd methu â chadw at hyn yn arwain at gael gwared ar eich  negeseuon a gallai olygu bod eich cysylltiadau’n cael eu rhwystro.

home.cymraeg.help_gwefan.polisïau_gwefan.page