Skip to main content
CymraegIn this
section

Sut fyddwn ni’n delio â’ch cwyn

Yn gyntaf, os oes gennych broblem yna cysylltwch â’r aelod o staff neu’r tîm y delioch â nhw yn wreiddiol i drafod eich pryderon. Bydd unrhyw anfodlonrwydd â’n gwasanaeth yn fater difrifol iawn i ni ac efallai y bydd yr aelod o staff yn gallu delio â’ch pryderon yn y fan a’r lle. Os oes angen i ni ymchwilio i’r materion a godwyd yn fanylach, byddwn yn rhoi gwybod i chi.

Os nad ydych yn fodlon ar y modd y deliwyd â’ch pryderon ac yr hoffech wneud cwyn ffurfiol (y mae ei gwmpas wedi ei sefydlu isod), cyflwynwch eich cwyn yn ysgrifenedig i’r Ysgrifennydd Corfforaethol. Rhestrwch eich prif feysydd pryder a chynnwys yr holl wybodaeth sy’n berthnasol i’ch cwyn. Mae’r manylion cyswllt fel a ganlyn:

Yr Ysgrifennydd Corfforaethol
Y Rheoleiddiwr Pensiynau
Napier House
Trafalgar Place
Brighton
BN1 4DW

E-bost: complaints@thepensionsregulator.gov.uk

Dylid cyflwyno cwynion ffurfiol yn ysgrifenedig oni bai nad ydych yn gallu gwneud hynny. Mae rhesymau ymarferol dros hyn. Mae’r rheoleiddiwr angen sicrhau ei fod yn ymchwilio i sylwedd y materion a godwyd yn hytrach na dehongliad anghywir o’r hyn y credwn i fod eich pryderon o ohebiaeth flaenorol gyda gwahanol sefydliadau ac/neu aelodau o staff y rheoleiddiwr.

Os oes gennych chi unrhyw anghenion hygyrchedd o ran rhoi’ch pryderon ar bapur, yna byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i wneud addasiadau rhesymol i’ch galluogi i gyflwyno’ch cwyn yn llawn.

Mae’r dudalen hon yn amlinellu beth yw cwyn ffurfiol a sut fyddwn yn delio â’ch cwyn. Mae hefyd yn darparu gwybodaeth ynglyn â’r cyfyngiadau sy’n berthnasol i’n gwaith parthed darparu gwybodaeth, beth a olygwn o ran ‘rheoleiddiwr seiliedig ar risg’, a ffynonellau cymorth a chyngor pellach a allai fod yn ddefnyddiol.

Beth yw cwyn ffurfiol ynglyn â’r rheoleiddiwr?

Mae cwyn ffurfiol ynglyn â’r rheoleiddiwr yn un sydd wedi ei gyfeirio yn ein herbyn ni yn hytrach nag yn erbyn sefydliad arall, cwmni neu gynllun pensiwn.

Gall y rheoleiddiwr ddelio ag unrhyw gwyn ynglyn â’r modd yr ydym wedi cyflawni, neu wedi methu â chyflawni, ein rôl. Mae hyn yn cynnwys cwynion am gamgymeriadau neu ddiffyg gofal, oedi afresymol, ymddygiad amhroffesiynol, tuedd neu ddiffyg cywirdeb gan y rheoleiddiwr a’i staff.

Os hoffech godi unrhyw broblem neu bryder gyda’r rheoleiddiwr nad yw’n cyd-fynd â’r penawdau hyn, ewch i'r dudalen cysylltu â ni ar ein gwefan a dewis yr opsiwn perthnasol.

Mae’r rheoleiddiwryn gweithredu proses gwynion ffurfiol dau gam.

Cam 1

Bydd y tîm Llywodraethu Corfforaethol yn cydnabod derbyn eich cwyn o fewn pum niwrnod gwaith. Yna bydd yr Ysgrifennydd Corfforaethol yn adolygu’r holl wybodaeth sydd gennym ynglyn â’ch cwyn gan gynnwys edrych ar:

 • a yw staff wedi cymryd y camau gweithdrefnol priodol
 • a yw staff wedi bod yn gwrtais a theg
 • a fu unrhyw oedi afresymol neu ymatal rhag rhyddhau gwybodaeth

Bydd yr Ysgrifennydd Corfforaethol yn ysgrifennu i roi gwybod i chi beth yw ei gasgliadau o fewn 20 niwrnod gwaith. Os bydd ymateb yn cymryd mwy o amser na hyn, byddwn yn rhoi gwybod i chi am gynnydd, y rhesymau dros unrhyw oedi a phryd fyddwn ni’n ymateb yn llawn.

Os yw’r Ysgrifennydd Corfforaethol yn destun cwyn, bydd Cadeirydd y rheoleiddiwr yn edrych i mewn i’r mater.

Bydd ein hymateb yn cynnwys esboniad, os yn briodol, o beth aeth o’i le, awgrym o ba gamau a gymerwyd, neu a gymerir, i unioni pethau, ac a yw’ch cwyn wedi ei gynnal neu beidio. Os na chynhelir eich cwyn, bydd ein hymateb yn esbonio pam.

Cam 2

Os ydych chi’n anfodlon ar ymateb yr Ysgrifennydd Corfforaethol, gallwch ysgrifennu at Gadeirydd y rheoleiddiwr a gofyn iddo adolygu’r mater. Wrth ofyn am adolygiad gan y Cadeirydd, bydd angen i chi sefydlu yn ysgrifenedig y materion hynny yr ydych yn dal yn anfodlon arnynt. Bydd y Cadeirydd yn cydnabod eich cwyn cam 2 o fewn pum niwrnod gwaith ac yn ymdrechu i ateb o fewn 20 niwrnod gwaith.

Amserlenni

Mae cyfyngiadau amser ar gyfer gwneud cwyn ffurfiol. Fodd bynnag, rydym yn deall bod pob achos yn wahanol ac felly gellir ymestyn y cyfyngiadau amser hyn ble fo angen. Fel canllaw, maent fel a ganlyn:

 • Gellir gwneud cwyn cam 1 ar unrhyw adeg. Fodd bynnag, os yw’n ymwneud â digwyddiad penodol, byddai’n well ei wneud cyn gynted â phosibl wedi’r digwyddiad.
 • Dylid gwneud cwyn cam 2 o fewn 28 niwrnod i ddyddiad yr ymateb cam 1 gan y rheoleiddiwr.

Ombwdsman Seneddol

Gall yr Ombwdsmon Seneddol hefyd ymchwilio i gwynion yn erbyn y rheoleiddiwr. Fel arfer bydd yr Ombwdsmon yn derbyn achos os yw ein gweithdrefn gwynion fewnol wedi ei diwallu’n llwyr yn unig. Gellir cyfeirio cwynion at yr Ombwdsmon trwy ysgrifennu at eich Aelod Seneddol.

Beth nad yw proses gwynion y rheoleiddiwr yn gallu delio â nhw?

Rydym yn deall bod cwynion yn cael eu cyflwyno i’r rheoleiddiwr weithiau oherwydd camddealltwriaeth ynghylch beth all rheoleiddiwr wneud neu beidio.

Os oes gennych ymholiad neu broblem gyda’ch cynllun pensiwn ac/neu gyflogwr, dylech ddechrau trwy geisio datrys y mater gyda nhw yn gyntaf.

Dylech gysylltu ag ymddiriedolwyr y cynllun os mai nhw sy’n gyfrifol am redeg y cynllun. Mewn sawl achos, byddant yn gallu helpu datrys y broblem. Os nad ydych yn gwybod pwy yw ymddiriedolwyr/rheolwyr y cynllun, dylai swyddfa bersonél y cyflogwr allu eu nodi i chi. Efallai y bydd yr ymddiriedolwyr/rheolwyr yn dirprwyo cyfrifoldeb o ddydd i ddydd i drydydd parti ac yn awgrymu eich bod yn cysylltu â’r parti hwnnw.

Os nad yw hyn yn datrys y broblem, bydd gan y cynllun pensiwn weithdrefn gwynion y gallwch ei defnyddio, a elwir yn weithdrefn datrys cwynion fewnol. Bydd y weithdrefn anghydfod ffurfiol hon yn rhoi gwybod i chi pwy fydd yn delio â’ch cwyn ac o fewn pa gyfnod amser. Gallwch hefyd gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau.

Os ydych chi’n credu nad yw’ch cynllun yn cydymffurfio â deddfwriaeth pensiynau, gallwch adrodd ar y cynllun i ni. Fodd bynnag, ni fydd ein hymchwiliad rheoleiddiol o reidrwydd yn datrys eich cwyn eich hun yn erbyn eich cynllun.

Os nad oes gennych bellach fanylion cyswllt ar gyfer y cyflogwr ac / neu gynllun, efallai y bydd gwasanaeth olrhain pensiynau’r Llywodraeth (i chwilio am bensiwn colledig) yn gallu helpu.

Os yw’ch cwyn yn ymwneud â methiant eich cyflogwr i ddiwallu ei gyfrifoldebau dan gofrestru awtomatig, gallwch nodi eich pryderon trwy fynd I chwythu'r chwiban a phryderon eraill.

Mae rhai pethau nad yw’r rheolydd yn gallu helpu’n uniongyrchol â nhw:

 • Ni allwn eich helpu gyda chwestiynau am bensiynau’r wladwriaeth.
 • Ni allwn ymyrryd mewn anghydfod rhwng aelodau unigol cynlluniau pensiwn ac ymddiriedolwyr, rheolwyr neu gyflogwyr cynllun.
 • Ni allwn helpu aelodau gyda hawliadau am iawndal.
 • Ni allwn ddelio â chwynion yn ymwneud â’r gofyniad i gydymffurfio â chofrestru awtomatig ac/neu gwynion am ddyddiadau cyflwyno.
 • Nid ydym yn gyfrifol am wneud na drafftio deddfwriaeth pensiynau.

Cymraeg Glir

Ble bynnag fo’n bosibl byddwn yn defnyddio Cymraeg Glir yn ein gohebiaeth, er y bydd angen i ni gyfeirio at ddeddfwriaeth bensiynau weithiau.

Deddf Diogelu Data

Mae’r rheolydd yn cydnabod pwysigrwydd prosesu data personol yn gywir a chyfreithlon. Rydym yn glynu at yr egwyddorion a sefydlwyd yn Neddf Diogelu Data 1998.

Os ydym yn credu y dylai sefydliad arall ddelio ag unrhyw agwedd o’ch cwyn, ni fyddwn yn pasio unrhyw wybodaeth ymlaen iddynt nes ein bod wedi cael eich caniatâd.

Efallai y byddwch yn gofyn am fanylion gwybodaeth bersonol sydd gan y rheoleiddiwr amdanoch dan y Ddeddf. Os ydych yn credu bod unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch yn anghywir neu’n anghyflawn, cysylltwch â ni.

Cyn i chi gysylltu â ni

Cyn i chi gysylltu â ni, efallai y bydd yr wybodaeth ganlynol o ddefnydd i chi.

Datgelu gwybodaeth gan y rheoleiddiwr

Mae’r rheoleiddiwr yn ceisio bod yn agored a thryloyw parthed gweithredu rheoleiddiol, o fewn cyfyngiadau deddfwriaeth bensiynau. Fodd bynnag, mae wedi ei lywodraethu gan ddeddfwriaeth sy’n rheoli pa fath o wybodaeth allwn ni ei datgelu, yn cynnwys:

 • Deddf Pensiynau 2004 a 2008
 • Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
 • Deddf Diogelu Data 1998
 • Deddf Hawliau Dynol 1998

Prif nod y cyfyngiadau datgelu hyn yw diogelu unigolion (yn cynnwys, er enghraifft, ymddiriedolwyr cynllun pensiwn) rhag rhyddhau data personol yn amhriodol, i ddiogelu cwmnïau ac unigolion rhag rhyddhau gwybodaeth a gyflenwir yn gyfrinachol, ac i gynnal cywirdeb ein hymchwiliadau rheoleiddiol.

Mae Deddf Pensiynau 2004 yn gosod cyfyngiadau ar ryddhau gwybodaeth a gasglwyd wrth gyflawni ein hymchwiliadau rheoleiddiol. Gellir dosbarthu gwybodaeth yn ymwneud ag ymchwiliad neu ymchwiliad posibl a gyflawnir gan y rheoleiddiwr fel ‘gwybodaeth gyfyngedig’ o fewn ystyr adran 82 Deddf Pensiynau 2004. Mae adran 82(5) yn darparu ei fod yn dramgwydd troseddol i ddatgelu gwybodaeth o’r fath yn amhriodol.

Mae hyn yn golygu nad ydym yn gallu rhoi manylion y camau y bydd y rheoleiddiwr wedi neu heb eu cymryd parthed cynllun, neu roi manylion ynghylch pa wybodaeth a gasglwyd.

Ymagwedd seiliedig ar risg y rheoleiddiwr

Mae’r rheoleiddiwr wedi ei ariannu trwy ardoll ar y cynlluniau mae’n eu rheoleiddio. O ystyried yr adnoddau cyfyngedig hyn, mae ei arddull o reidrwydd yn seiliedig ar risg, gan ganolbwyntio ar addysg a galluogi, gyda gorfodi ble fo’n briodol yn galluogi’r rheoleiddiwr i fodloni ei amcanion statudol.

Rydym yn categoreiddio’r risgiau a nodwn o ran y bygythiad maent yn ei gyflwyno, i ba raddau y gallwn eu lliniaru, a pharodrwydd y rheoleiddiwr i dderbyn risg. Rydym yn canolbwyntio ar y meysydd hynny ble mae ein gweithredoedd yn debygol o gael yr effaith fwyaf.

Rydym wedi darparu canllawiau ar ein gwefan o ran sut fyddwn yn gweithredu ein hymagwedd seiliedig ar risg os byddwn yn nodi problem bosibl. Mae hyn hefyd yn berthnasol os codwyd pryder neu gwyn gyda ni.

home.cymraeg.help_gwefan.sut_i_gyflwyno_cwyn.page